ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The valuation methodologies of financial analysts in the shipping sector
Εναλλακτικός τίτλος :Μέθοδοι αποτίμησης μετοχών στον ναυτιλιακό κλάδο
Δημιουργός :Alexiou, Athanasios
Mamaloukas-Fragkoulis, Michael
Αλεξίου, Αθανάσιος
Μαμαλούκας-Φραγκούλης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Demirakos, Efthimios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10232
Περίληψη :Η χρηματοοικονομική αποτίμηση μιας εταιρείας είναι μια διαδικασία που απαιτεί τόσο έρευνα όσο και εκτενή ανάλυση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, για το οποίο οι διαθέσιμες πληροφορίες, δημόσιες ή ιδιωτικές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι αναλυτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να παρέχουν εμπεριστατωμένη εικόνα για διάφορες παραμέτρους, όπως η φύση του κλάδου, η κατάσταση της οικονομίας κ.λπ. Αυτή η διπλωματική επιχειρεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης που προτιμούν οι αναλυτές όταν αξιολογούν μια εταιρεία στον ναυτιλιακό τομέα καθώς και τους σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την απόφαση. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε πώς η επιλογή των προσεγγίσεων αποτίμησης μετοχών στον ναυτιλιακό τομέα διαφέρει από άλλους κλάδους λόγω της φύσης της ναυτιλίας. Τα κύρια ευρήματα που προκύπτουν από αυτήν την ανάλυση των εκθέσεων των οικονομικών αναλυτών μπορούν να συμπυκνωθούν στα ακόλουθα. Πρώτον, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η δημοτικότητα της μεθοδολογίας της καθαρής αξίας ενεργητικού στον ναυτιλιακό τομέα έχει αυξηθεί και αποτελεί πλέον την νούμερο ένα επιλογή των αναλυτών στην αξιολόγηση των ναυτιλιακών εταιρειών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, την οικονομική τους θέση ή το ναυτιλιακό τμήμα που μπορούν να διακρίνονται. Ένα άλλο εύρημα είναι η σχετικά περιορισμένη χρήση της μεθόδου DCF, μια προσέγγιση αποτίμησης που χρησιμοποιείται ευρέως σε άλλους κλάδους. Οι αναλυτές που ειδικεύονται στον τομέα της ναυτιλίας φαίνεται να είναι πεπεισμένοι ότι οι αποτιμήσεις που βασίζονται στις ταμειακές ροές δεν ταιριάζουν αρκετά στον κλάδο και γενικά αποφεύγουν να τις χρησιμοποιούν στις εκθέσεις τους. Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό εύρημα υποδηλώνει ότι η εξοικείωση των αναλυτών με μια συγκεκριμένη προσέγγιση αποτίμησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Παρατηρούμε ότι ορισμένοι αναλυτές επέλεξαν την προσέγγισή της αποτίμησης ανάλογα με το τι είναι περισσότερο συνηθισμένο και όχι το καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι αρκετοί αναλυτές χρησιμοποιούν περισσότερους από μία μέθοδο αποτίμησης.
The financial valuation of a company is a procedure that requires both research as well as an extensive analysis of all the qualitative characteristics of the interior and exterior environment, for which the available information, public or private, plays an important role. Analysts must be able to comprehend and provide thorough insight on several parameters, such as the nature of the industry, the state of the economy etc. This paper attempts to provide insight on the valuation methods that analysts tend to choose when they are evaluating a company in the shipping sector and the important determinants that lead to this decision. We tried to explain how the choice of valuation approaches in the shipping sector differs others sectors due to the nature of the maritime industry.The main findings that emerge from this analysis of financial analysts’ reports can be condensed into the following. First, our findings show that the popularity of the net asset value methodology in the shipping sector has risen and now constitutes the number one choice of the analysts in shipping companies' evaluation, regardless of their size, their financial position or the shipping segment they can be distinguished to. Another finding is the relatively limited usage of the DCF method, a valuation approach which is widely used in other industries. Analysts that specialize in the shipping sector seem to be convinced that cash-flow based valuations do not suit the sector quite well and generally avoid adding them to their reports. Moreover, another important finding suggests that the analysts’ familiarity with a specific valuation approach is an important factor. We observe that certain contributors selected their valuation approach according to what they are more used to rather than what is best in each case. Finally, we find that several analysts use more than one valuation framework
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Μέθοδος αποτίμησης
Μετοχές
Shipping
Valuation method
Stocks
Διαθέσιμο από :2023-03-12 19:26:07
Ημερομηνία έκδοσης :04-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-12 19:26:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexiou-Mamaloukas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf