ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Consumer rating/satisfaction analytics for Airbnb
Εναλλακτικός τίτλος :Αναλύσεις των προτιμήσεων και των κριτηρίων επιλογής ενός καταλύματος της Airbnb
Δημιουργός :Κατσαβοχρήστου, Αργυρώ Άννα
Katsavochristou, Argyro-Anna
Συντελεστής :Vassilopoulos, Achilleas (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10229
Περίληψη :Για να επιτευχθεί η ικανοποίηση των πελατών των Airbnb, πολλοί οικοδεσπότες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν μοντέλα ανάλυσης σχετικά με τις προτίμησης και τα κριτήρια επιλογής ενός καταλύματος από τους καταναλωτές, για να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές τιμολόγησης τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζονται οι καθοριστικοί παράγοντες τιμολόγησης των καταχωρίσεων της Airbnb στην Αθήνα, Ελλάδα χρησιμοποιώντας Hedonic Pricing Model . Η μελέτη χρησιμοποιεί δεδομένα καταχωρίσεων της Airbnb για την Αθήνα και αναφέρεται στη χρονική περίοδο Δεκέμβριο του 2021 έως και Μάρτιο του 2023, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της καταχώρισης, τα χαρακτηριστικά οικοδεσπότη, την τοποθεσία, τις αποστάσεις και τις τιμές ενοικίασης. Στόχος της ανάλυσης είναι να εντοπίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διακύμανση των τιμών ενοικίασης που σχετίζονται με τις καταχωρίσεις της Airbnb για την Αθήνα. Το Hedonic Pricing Model εκτιμημάει την οριακή συμβολή κάθε χαρακτηριστικού στην τιμή ενοικίασης μιας καταχώρισης Airbnb . Οι ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά της καταχώρισης, όπως τον αριθμό των υπνοδωματίων, τον ελαχιστο αριθμο διανυκτερεύσεων και τη φήμη του οικοδεσπότη, καθώς και χαρακτηριστικά γειτονιάς, όπως η εγγύτητα στο ιστορικό κέντρο της πόλης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι αρκετοί παράγοντες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές ενοικίασης της Airbnb στην Αθήνα. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τον αριθμό των υπνοδωματίων, τον ελαχιστο αριθμο διανυκτερεύσεων και τη θέση της καταχώρισης κοντά σε τουριστικά αξιοθέατα και μέσα μαζικής μεταφοράς. Η φήμη του οικοδεσπότη, επηρεάζει επίσης την τιμή της καταχώρισης. Αυτά τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις τόσο για τους οικοδεσπότες όσο και για τους επισκέπτες της Airbnb , καθώς οι οικοδεσπότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα για να βελτιστοποιήσουν τις καταχωρίσεις τους και οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν επιλέγουν μια καταχώριση.
Airbnb is a popular platform for travelers seeking accommodations around the world. With the rise of online marketplaces, the competition among hosts on the platform has become increasingly intense, and customer satisfaction has become a key factor in attracting and retaining guests.To achieve this, many hosts have started using analytics to better understand their customers and optimize their pricing strategies.This dissertation examines the pricing determinants of Airbnb listings in Athens, Greece using a hedonic pricing model. The study utilizes a dataset of Airbnb listingsin Athens from December 2021 to March, which includes information on listing attributes, host characteristics, location, distances and rental prices. The aim of the analysis is to identify the factors that contribute to the variation in rental prices for Airbnb listings in Athens.The hedonic pricing model employs a regression analysis to estimate the marginal contribution of each attribute to the rental price of an Airbnb listing. The independent variables in the model include features of the listing such as the number of bedrooms, the minimum nights, and the host’s reputation, as well as neighborhood characteristics like proximity to the historical center.The results of the analysis show that several factors have a significant impact on Airbnb rental prices in Athens. These factors include the number of bedrooms, the days of the week, and the location of the listing in proximity to tourist attractions and public transportation. Host reputation, also influences the price of the listing.The study concludes that Airbnb rental prices in Athens are determined by a combination of property characteristics and location-based amenities. These findings have implications for both Airbnb hosts and guests, as hosts can use the results to optimize their listings, and guests can use the information to make informed decisions when selecting a listing.
Λέξη κλειδί :Ήδονική ανάλυση
Χαρακτηριστικά καταλύματος
Χαρακτηριστικά οικοδεσπότη
Hedonic analysis
Listing characteristics
Host characteristics
Airbnb
Διαθέσιμο από :2023-03-17 09:08:38
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-17 09:08:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsavochristou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf