ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Freight rate forecasting: an econometric analysis for the dry-bulk sector
Εναλλακτικός τίτλος :Πρόβλεψη των ναύλων: μια οικονομετρική ανάλυση για τον τομέα των εμπορικών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων
Δημιουργός :Ermeidou, Ioanna
Rodopoulou, Maria
Ερμείδου, Ιωάννα
Ροδοπούλου, Μαρία
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10204
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια με την πανδημία και τώρα με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έγινε ξεκάθαρο ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Γεγονότα όπως αυτά που αναφέρθηκαν (πόλεμος, πανδημίες, οικονομική κρίση) επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για τους μελλοντικούς ναύλους, χωρίς βέβαια να υπερεκτιμούμε την ικανότητα πρόβλεψής τους. Ακόμα κι αν γνωρίζουμε τους περιορισμούς και τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, με αυτή τη διατριβή στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα οικονομετρικό μοντέλο που μπορεί να είναι χρήσιμο στο μέλλον για όσους εργάζονται στην ναυτιλία. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήσαμε δυο διαφορετικά μοντέλα στο πρώτο η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το BCI, BPI, BHSI, BSI. Επιλέξαμε τι ρόλο παίζουν οι παράγοντες ζήτησης, προσφοράς και οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τα ναύλα πρώτα ξεχωριστά και έπειτα συνολικά. Στο δεύτερο μοντέλο σαν εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήσαμε έναν νέο δείκτη (βασισμένοι στους BCI, BPI, BHSI, BSI) που δημιουργήσαμε και εξετάσαμε ξανά την επιρροή των παραγόντων αυτών εξαρχής. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάστηκαν πολύ προσεκτικά πολλές διατριβές ακαδημαϊκών και ειδικών της ναυτιλίας, οι οποίες παρουσιάζονται στην Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τι είναι οι ναυτιλιακοί κύκλοι και την ιστορία τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη συζήτηση σχετικά με τα πιο κοινά εμπορεύματα ξηρού χύδην και στη συνέχεια φτιάξαμε μια λίστα με όλους τους τύπους πλοίων του συγκεκριμένου τομέα και επισημάναμε τα χαρακτηριστικά τους, όπως τον εξοπλισμό και το μέγεθος κ.λπ. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τις δυνάμεις της αγοράς (ζήτηση και προσφορά). Επιδείξαμε επίσης τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματά μας. Στο τέλος, παρουσιάζεται συζήτηση για τα ευρήματα της ανάλυσης μαζί παραθέτοντας και τους περιορισμούς κατά την περίοδο της μελέτης και κρίσιμες πληροφορίες για μελλοντική έρευνα.
In recent years with the pandemic and now with the war between Russia and Ukraine it has become clear that no one can be sure what the future holds. Events such as those mentioned (war, pandemics, economic crisis) greatly affect the demand for shipping services. However, this does not mean that we cannot make predictions about future freight rates, without of course overestimating their predictability. Even if we are aware of the limitations and the difficulty of such an undertaking, with this thesis we aim to create an econometric model that will predict future freight rates. In this thesis we created two different models in the first the dependent variable were BCI, BPI, BHSI, BSI. We selected what role supply, demand factors and economic factors affect freight rates sepertely and collectively. In the second model as a dependent variable we used a new index we created (based on BCI, BPI, BHSI, BSI) and re-examined the influence of these factors from the beginning, In the following chapters, many academic’s papers were very carefully reviewed, which are presented in the Literature Review. The second chapter analyzes what shipping circles are and their history. In the third chapter there is a brief discussion of the most common dry bulk carriers and then we have made a list of all the types of ships in that sector and we also highlighted their characteristics such as equipment, size etc. The fifth chapter deals with market forces (demand and supply). We also demonstrated our methodology and results. Finally, a discussion of the findings of our analysis is presented along with limitations during the study period and critical insights for future research.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Δείκτης
Προσφορά και ζήτηση
Ξηρό χύδην φορτίο
Πρόβλεψη
Shipping
Index
Supply and demand
Baltic Dry Index (BDI)
Forecasting
Διαθέσιμο από :2023-03-12 15:44:33
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-12 15:44:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ermeidou_Rodopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Ermeidou_Rodopoulou_2022.zip