ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of Covid-19 pandemic on e-commerce
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Δημιουργός :Λατσώνα, Ιωάννα
Latsona, Ioanna
Συντελεστής :Demos, Antonios (Επιβλέπων καθηγητής)
Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10158
Περίληψη :Η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της “έκρηξης” που δημιουργήθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της πανδημίας και της βιομηχανίας του ηλεκτρονικού εμπορίου μελετώντας το αντίκτυπο των μολύνσεων COVID-19 στις τιμές μετοχών των πέντε πιο διάσημων εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου (Amazon, Alibaba, Ebay, JD.com, Mercado Libre). Συγκεκριμένα, στην μελέτη αυτή αναλύεται εάν ο κίνδυνος που εκφράζεται ως η μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών σχηματίζει μια σχέση με την πανδημία, η οποία σχέση θα μπορούσε να εξηγήσει πώς η “έκρηξη” της βιομηχανίας ηλεκτρονικού εμπορίου σχετίζεται με την πανδημία. Για την ανάλυση, στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των τιμών των μετοχών πέντε πιο διάσημων εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου και του αριθμού των καθημερινών συσσωρευτικών μολύνσεων COVID-19 στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Κίνα. Η μελέτη χρησιμοποίησε μοντέλα OLS-GARCH για την οικονομετρική ανάλυση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία σχέσης μεταξύ των μετοχών και της πανδημίας, αλλά η σχέση δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις περιοχές, υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το σύνθετο αμοιβαίο παιχνίδι μεταξύ της πανδημίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες τους για τη βιομηχανία. Η ιδέα έχει σημαντικές συνέπειες για τους πολιτικούς, τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των κρίσεων υγείας και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Συνολικά, αυτή η μελέτη συμβάλλει στη συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα της πανδημίας COVID-19 και μπορεί να παρέχει αξιόλογες ενδείξεις για τον ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο διαμορφούμενο μέλλον του λιανικού εμπορίου σε έναν κόσμο μετά την πανδημία.
The COVID-19 pandemic has led to significant changes in the global economy, including a boom in the e-commerce industry. This study aimed to investigate the relationship between the pandemic and the e-commerce industry by examining the impact of COVID-19 infections on the stock prices of the five most famous e-commerce companies (Amazon , Alibaba, Ebay, JD.com, Mercado Libre). Specifically, the study analyzed whether the risk expressed as the stocks volatility forms a relationship with the pandemic, which could explain how the e-commerce industry boom was related to the pandemic. To conduct the analysis, the study used data of the stock prices of the five most famous e-commerce companies and the number of COVID-19 daily cumulative infections in the US, Europe, and China. The study employed OLS-GARCH models for the econometric analysis. The findings suggest that there is some evidence of a relationship between stock volatility and the pandemic, although the relationship between the pandemic and e-commerce stock volatility was not uniform across all regions, indicating the need for further investigation. The study highlights the need for further research into the complex interplay between the pandemic and e-commerce, particularly in terms of their long-term implications for the industry. The idea has important implications for policymakers, e-commerce companies, and investors, highlighting the need to understand the relationship between health crises and financial markets Overall, this research contributes to the ongoing discussion on the economic impact of the COVID-19 pandemic and could provide valuable insights into the role of e-commerce in shaping the future of retail in a post-pandemic world.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Πανδημία
Κορωνοϊός
Ρίσκο
Ετεροσκεδαστικότητα
E-commerce
Pandemic
Covid-19
Risk
Heteroscedasticity
Διαθέσιμο από :2023-03-08 18:25:30
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-08 18:25:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Latsona_2023.pdf

Τύπος: application/pdf