ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The energy stock market in Greece according to the European target model
Εναλλακτικός τίτλος :Χρηματιστήριο ενέργειας στην Ελλάδα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο στόχος
Δημιουργός :Γκιώνης, Στέφανος
Gkionis, Stefanos
Συντελεστής :Zacharias, Eleftherios (Επιβλέπων καθηγητής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Dioikitopoulos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10143
Περίληψη :Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας θεωρείται προτεραιότητα στην Ευρώπη, καθώς ευνοεί την ευρωπαϊκή οικονομία και τονώνει τον βιομηχανικό της τομέα. Η ενεργειακή ενοποίηση ευνοεί όλους τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε πηγές ενέργειας χαμηλού κόστους και μειώνει το κόστος παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Η οδηγία 714/2009 θέτει τους κανόνες αυτής της διαδικασίας.Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να κάνει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και τροποποιήσεις στην εθνική αγορά ενέργειας προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα ενιαία αντίληψη στον ενεργειακό τομέα. Η εθνική αγορά ενέργειας έπρεπε να διακρίνει τις τέσσερις κύριες διαδικασίες της (παραγωγή, διανομή, μεταφορά και προσφορά της αγοράς ενέργειας). Η μονοπωλιακή θεώρηση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα έπρεπε να αλλάξει για να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν την παραγωγή και προμήθεια ενέργειας και κυρίως τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Η Ελλάδα εισήγαγε πολλές νομοθετικές πράξεις προκειμένου να προσαρμοστεί σταδιακά στο νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο. Οι νόμοι που θεσπίστηκαν ξεκίνησαν από το 1999 και οι πιο πρόσφατοι είναι αυτοί που θεσπίστηκαν το 2016 και το 2018 (4445 και 4512 αντίστοιχα). Η ενοποίηση της ενέργειας δεν γίνεται αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους. Ένας από τους κύριους σκοπούς της ενεργειακής ενοποίησης είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα με την εισαγωγή περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με το «Μοντέλο Στόχου», τα χρηματιστήρια ενέργειας πρέπει να έχουν μια διαφανή και δίκαιη διαδικασία για να χειριστούν τον τεράστιο όγκο προσφορών που ολοκληρώνονται στις συναλλαγές από χώρα σε χώρα.
The unification of the European energy markets is considered to be a priority in Europe since it favors the European economy and boosts its industrial sector. The energy unification favors all European citizens since it gives them the opportunity to have access to low-cost energy sources and lowers the cost of energy production in Europe. The directive 714/2009 sets the rules for this process.Greece, as part of the European Union, had to make all the necessary adjustments and modifications in the national energy market in order to meet the new unified concept in the energy sector. The national energy market had to distinguish its four main processes (production, distribution, transportation and supply of the energy market). The monopolistic view of the energy market in Greece had to change in order to get in line with the European regulations concerning the production and supply of energy and mainly the distribution of electric power to the consumers. Greece introduced many legislations acts in order to adapt gradually to the new European energy model. The laws that were introduced started from 1999 and the most recent are the ones that were introduced in 2016 and 2018 (4445 and 4512 accordingly). The unification of energy is not performed exclusively for financial reasons. One of the main purposes of the energy unification is to lower the carbon emissions with the introduction of more renewable sources of energy in the energy production sector. According to the “Target Model”, the energy stock markets have to have a transparent and fair process in order to handle the huge amount of offers that are completed in the country-to-country transactions.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο ενέργειας
Μοντέλο στόχος
Σύνδεση τιμών
Energy stock market
Target model
Price coupling
Διαθέσιμο από :2023-03-06 17:28:24
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-06 17:28:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkionis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf