ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Shipping and oil & gas stock returns interrelation with macroeconomic, financial and crude oil factors using panel regression
Εναλλακτικός τίτλος :Αποδόσεις μετοχών ναυτιλιακού και πετρελαικού κλάδου και η σχέση τους με μακροοικονομικούς, χρηματοοικονομικούς και λοιπούς παράγοντες πετρελαίου με χρήση παλινδρόμησης σε μορφή πίνακα
Δημιουργός :Σκληρός, Σωτήριος
Μανωλάκος, Θεόδωρος
Skliros, Sotirios
Manolakos, Theodoros
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10135
Περίληψη :Αυτή η μελέτη διερευνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ Μακροοικονομικών, κλαδικών και εταιρικών παραγόντων δίνοντας έμφαση στις τιμές αργού πετρελαίου καθώς και στην μεταβλητότητα αυτών όπως επίσης και των αποδόσεις μετοχών που ανήκουν στον ναυτιλιακό και πετρελαικό κλάδο. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν την μορφή πίνακα που αποτελείται από παρατηρήσεις με τρίμηνη συχνότητα αρχίζοντας από τον Ιανουάριου του 2008 έως τον Ιούνιο του 2021. Για τους σκοπούς της ανάλυσης ο πίνακας δεδομένων αποτελείται από 25 Ναυτιλιακές Εταιρείες και 25 Πετρελαικές εταιρείες όλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επιπλέον γίνεται και μια κατηγοριοποίηση του Ναυτιλιακού κλάδου σε 5 διαφορετικούς τομείς ώστε τα αποτελέσματα που να είναι πιο ακριβή και να διεξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Αυτή η μελέτη εντόπισε ότι υπάρχουν αρκετοί κοινοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των δυο κλάδων με παρόμοιο τρόπο όπως για παράδειγμα ο παράγοντας της αγοράς, η ποσοστιαία μεταβολή της ανεργίας των ΗΠΑ, η ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Δολλαρίου, ο δείκτης μεταβλητότητας της τιμής του πετρελαίου και οι δείκτες Επιχειρηματικής αξίας. Ωστόσο, εκτός από κοινούς παράγοντες, η μελέτη ερευνά και παράγοντες που επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους την κάθε αγορά όπως η απόδοση του Δεκαετούς Κρατικού Ομολόγου ΗΠΑ, τα έσοδα του εκάστοτε κλάδου, οι δείκτες ρευστότητας, οι δείκτες κερδοφορίας, και οι δείκτες μόχλευσης. Το πιο σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι οι αποδόσεις των μετοχών των Ναυτιλιακών και των πετρελαικών εταιρειών είναι αρνητικά συσχετισμένες με τον δείκτης μεταβλητότητας των πετρελαικών τιμών ενώ παράλληλα οι αποδόσεις Ναυτιλιακών μετοχών του τομέα υγρού φορτίου είναι θετικά συσχετισμένες με τα κόστη καυσίμων. Επομένως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι μετοχές των υπό μελέτη κλάδων επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά από την δυναμική αγορά πετρελαίου και ενδεχομένως να επωφελούνται από αυξήσεις των τιμών πετρελαίου.
The given study investigates the interactions between Macroeconomic, Industry and Company specific factors with an emphasis on Crude Oil prices and Crude Oil Price volatility and the Stock holding period returns of Shipping-Maritime and Oil and Gas companies. The data used for the analysis are in the form of a Panel which consist of Quarterly observations starting from January 2008 and extending up to June 2021. For the purposes of the analysis the panel consists of 50 cross – sectional groups in total which include 25 shipping companies-groups and 25 Oil and Gas companies-groups, most of them listed in the New York Stock Exchange. Decomposition of the Shipping Industry into 5 different subsectors also takes place for more accurate and extensive assessment of results. This study determined that there are plenty common factors that influence both of the industries in the same manner, such as the Market Factor (positively), the US Unemployment Growth (positively), the EUR/USD exchange rate (positively), the Crude Oil Volatility index (negatively), and the Enterprise Values of individual companies (positively). However, apart from commonalities, this study also investigated factors that seem affect only one industry or subsector such as US Treasury 10 Years yield, the Industry Revenues Proxy, the Current Ratios, the Return on Equity, the Liabilities to Equity Ratios and the Gross Margins of individuals companies. The most important finding of that study would be that Shipping and Oil and Gas stock returns are significantly negatively related with the Volatility of Crude Oil prices while at the same time, the Liquid Bulk – LPGs- LNGs- Chemicals sector stock returns are positively related with bunker costs, and the consolidated oil & gas industry’s stock returns are significantly positively related with the global energy prices index returns as well. Hence, there are important indications that the shipping and the Oil & Gas industries are affected by Crude Oil Dynamics, and at the same time the LPGs- LNGs- Chemicals sector along with Oil & Gas companies tend to outperform at an inflationary environment for crude oil considering that they have an increased ability to capture potential hyper profits by taking advantage of strong pricing power or by forming monopolies-oligopolies-cartels, as the observed positive stock return relationship suggests.
Λέξη κλειδί :Αποδόσεις ναυτιλιακών μετοχών
Αργό πετρέλαιο
Αέριο
Shipping stock returns
Crude oil
Gas
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :21-02-2023
Ημερομηνία αποδοχής :21-02-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skliros_Manolakos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Skliros_Manolakos_2022.zip

Τύπος: application/pdf