ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of Covid-19 pandemic in financial performance of Greek firms stock exchange and the key value drivers of stock return
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στις χρηματοοικονομικές αποδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων χρηματιστηρίου και οι βασικοί οδηγοί της απόδοσης μετοχών
Δημιουργός :Διαμάντη, Όλγα
Diamanti, Olga
Συντελεστής :Tzovas, Christos (Επιβλέπων καθηγητής)
Papadaki, Afroditi (Εξεταστής)
Chalevas, Constantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10117
Περίληψη :Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του Covid-19 στην πρόβλεψης της απόδοσης μετοχών με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών και μεταβλητής ελέγχου 82 εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑΑ) κατά την περίοδο 2018-2021, πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα διερευνά τη συνολική χρηματοοικονομική απόδοση κλάδων που περιλαμβάνουν εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σκοπό να διευκρινιστούν διαφορές πριν και κατά την Covid-19 περίοδο. Η χρηματοοικονομική απόδοση κάθε κλάδου απεικονίζεται με τέσσερις αριθμοδείκτες, ένας από τους οποίους είναι κοινός με τους δείκτες που εμπλέκονται στη διερεύνηση της απόδοσης των μετοχών. Το δείγμα της έρευνας είναι το ίδιο και για τις δυο θεματικές ενότητες της έρευνας όπου περιλαμβάνει 82 εταιρείες, οι οποίες διαχωρίστηκαν αναλογικά σε δεκατρείς κλάδους που εξετάστηκαν και την περίοδο 2018-2021. Για το πρώτο μέρος της μελέτης, την κλαδική ανάλυση, για την ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Wilcoxon Signed Rank Test. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (CR), η Xρηματοοικονομική Mόχλευσης (DER), η Απόδοση Ενεργητικού(ROA) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των Απαιτήσεων (RTO) αυξήθηκαν. Η Γενική Ρευστότητα(CR), η Απόδοση Ενεργητικού(ROA) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (RTO) δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δυο περιόδων. Ωστόσο, η χρηματοοικονομική μόχλευση (DER) αυξήθηκε σημαντικά . Τα Βιομηχανικά Ορυχεία και Μέταλλα και η Γενική Μεταποίηση ήταν οι κλάδοι που είχαν αυξήσεις στη ρευστότητα, στην κερδοφορία και στους δείκτες δραστηριότητας αλλά μειώθηκαν στον δείκτη μόχλευσης. Η τεχνολογία και το υλικό και το Travel & Leisure, από την άλλη πλευρά, είχαν αυξήσεις στον δείκτη μόχλευσης αλλά μειώθηκαν στη ρευστότητα, στην κερδοφορία και στον δείκτη δραστηριότητας. Για το δεύτερο μέρος της μελέτης, για την πρόβλεψη της Απόδοσης Μετοχών, η μεθοδολογία βασίζεται στην Ελάχιστη Μέθοδο Τετραγώνων (OLS) για την εκτίμηση του μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Το αποτέλεσμα του Hausman Test δείχνει ότι το Μοντέλο Σταθερού Αποτελέσματος των δεδομένων πίνακα είναι καταλληλότερο από το Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων, αλλά το Wald Test καθόρισε ότι τα η μέθοδος των Ομαδοποιημένων Ελάχιστων Τετράγωνων είναι κατάλληλη για την εκτίμηση του μοντέλου. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές είναι το περιθώριο Ebitda και η Χρηματιστηριακή Αξία προς την Λογιστική αξία και οι δύο επηρεάζουν θετικά την Απόδοση Μετοχών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παλινδρόμηση, η μέθοδος των Ομαδοποιημένων Ελάχιστων Τετράγωνων αποδυναμώνουν επίσης τη σχέση μεταξύ της πανδημίας COVID-19 και της απόδοσης μετοχών καθώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους
The objective of the current study is to investigate the impact of the stock return’s predictability by using financial ratios and control variable of Athens Stock Exchange (ASE) 82 companies from 2018-2021, before and during the Covid-19 period. Additionally, this research investigates the overall financial performance of sectors which include firms that are listed in Athens Stock Exchange in order to determine the difference prior and during Covid-19 pandemic. The financial performance of each sector is depicted by four ratios which one of them is common with the ratios that are involved in investigation of stock’s return predictability. The research sample is the same for both two topics of the research and included 82 companies, which were divided proportionally into thirteen sectors examined in the period 2018-2021 too. For the first part of the study, sectoral analysis, data analysis used was the Wilcoxon Signed Rank Test. The results of the study showed that Current Ratio, DER, Return on Assets, and Receivables Turnover all increased. Current Ratio, Return on Assets, and Receivables Turnover did not differ significantly between the two periods; however, DER did. Industrial Mining and Metals and General Manufacturing were the sectors that had increases in liquidity, profitability, and activity ratios but decreases in leverage ratio. Technology and Hardware and Travel & Leisure, on the other hand, had increases in leverage ratio but decreases in liquidity, profitability, and activity ratio. For the second part of the study , for stock return’s predictability, the methodology is based on Ordinary Least Square (OLS) to estimate the multiple linear regression model. The result of Hausman test shows that the Fixed Effect Model of panel data is more appropriate than the Random Effect Model, but the Wald test determined that Pooled Least Squares is appropriate to estimate the model. The results reveal that variables which are statistically significant are Ebitda Margin and Market to Book Value and both of them effect positively the Stock Return. The results using Pooled OLS regression also weaken the relationship between the COVID-19 pandemic, and stock return as it is seeming there is no association between them.
Λέξη κλειδί :Απόδοση μετοχών
Χρηματοοικονομική απόδοση
Αριθμοδείκτες
Κορονοϊός
Πανδημία
Stock returns
Financial performance
Financial rations
Covid-19
Pandemic
Ημερομηνία έκδοσης :14-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :25-02-2023
Ημερομηνία αποδοχής :25-02-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Diamanti_2023.pdf

Τύπος: application/pdf