ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Improvements in operation department in shipping
Εναλλακτικός τίτλος :Βελτιώσεις στο τμήμα λειτουργιών στη ναυτιλία
Δημιουργός :Γώγου, Νικολέττα-Μαρία
Καράλης, Παναγιώτης
Gogou, Nikoletta-Maria
Karalis, Panagiotis
Συντελεστής :Zisis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10054
Περίληψη :Η διαχείριση των λειτουργιών των πλοίων είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί διεπιστημονική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ολοκληρωμένη κατανόηση. Επιπρόσθετα, η διαχείριση των λειτουργιών των πλοίων απαιτεί την ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων, ελέγχου ρίσκων και λήψης αποφάσεων, με στόχο την μείωση των κοστών και ενίσχυσης της απόδοσης μιας εταιρείας. Η διαχείριση πλοίων έχει αναπτυχθεί σε σχέση με το τρόπο διεξαγωγής της και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του στόχου της, ο οποίος είναι η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των πλοίων. Η εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση επίκαιρων γεγονότων, προκειμένου να εξετάσει πώς αυτά τείνουν να επηρεάσουν τη διαχείριση των πλοίων. Επιπλέον, παρουσιάζεται η επιρροή των τάσεων της αγοράς στο τομέα λειτουργιών μιας ναυτιλιακής εταιρείας και γίνεται σύγκριση παλαιών και νέων τρόπων βελτίωσης του τμήματος αυτού. Έπειτα, στην εργασία αυτή ερευνάται η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες σε περιόδους ύφεσης και ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Μείζονος σημασίας ήταν η πρόκληση που παρουσιάστηκε όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και συλλογή πληροφοριών σχετικά με των τομέα λειτουργιών των επιχειρήσεων. Τέλος, η συνεχής παρουσία και βελτίωση της τεχνολογίας, φέρνει νέες μεθόδους που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητα των εργασιών σχετικά με την διαχείριση και λειτουργία του τομέα της ναυτιλίας και μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω σε μελλοντικές έρευνες.
The management of ship operations is an activity that calls for interdisciplinary technical expertise and integrative understanding. Additionally, managing ship operations demands the capacity to recognize and counteract hazards, control risks, and make choices that will save expenses and boost performance. Ship management has developed in terms of how it is conducted and the tools it employs to accomplish its goal, which is safe and effective ship operation. This paper tries to focus on a variety of recent events in order to critically examine how they may affect ship management. It illustrates how the operations department is impacted by the market and also compares old and new ways of improving the operation section in the shipping sector. Furthermore, examines the success of the strategies applied by global shipping companies during periods of recession and the way of tackling the problem of overcapacity. There is a curtain challenge regarding the availability of information on business operations. Finally, the constant involvement of technology brings new methods which can increase the effectiveness of shipping management and operation and can be investigated further in future research.
Λέξη κλειδί :Βελτιώσεις λειτουργιών στη ναυτιλία
Πρόβλημα πλεονάζουσας παραγωγής
Διαχείριση λειτουργιών
Improvements in operation department
Problem of overcapacity
Shipping management
Διαθέσιμο από :2023-02-13 14:11:52
Ημερομηνία έκδοσης :29-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-13 14:11:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gogou_Karalis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf