ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Short term and long term contract pricing with sophisticated consumers under switching costs
Εναλλακτικός τίτλος :Τιμολόγηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων συμβολαίων με ορθολογικούς καταναλωτές και ύπαρξη κόστων μεταστροφής
Δημιουργός :Μαλάνος, Γιώργος
Malanos, George
Συντελεστής :Antoniou, Fabio (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10023
Περίληψη :Μία συνηθισμένη τιμολογιακή πρακτική που συναντάται σvε πληθώρα κλάδων περιστρέφεται γύρω από την προσφορά συμβολαίων. Βραχυχρόνια ή και Μακροχρόνια συμβόλαια προσφέρονται στους καταναλωτές σύμφωνα με τις προτιμήσεις αλλά και τις ανάγκες τους. Στις παρακάτω σελίδες θα εντρυφήσουμε σε μια συζήτηση και ανάλυση που αφορά το κέρδος, τις επιπτώσεις στην ευημερία αλλά και την αποτελεσματικότητα διάφορων συμβολαίων. Επιπρόσθετα, θα αξιολογήσουμε πως η ύπαρξη Κόστων Μεταστροφής επηρεάζει την ζήτηση, τις τιμές και τελικά τα κέρδη. Ακόμα, ασχολούμαστε με τις διαφορετικές μεθόδους τιμολόγησης που μπορούν να ακολουθηθούν, πιο συγκεκριμένα, εάν μπορεί να επιτευχθεί μία μορφή Συμπεριφορικής Διάκρισης Τιμών ή εάν αναμένουμε ομοιομορφία σvτις τιμές. Το παραπάνω, εξαρτάται από το κατά πόσο οι επιχειρήσεις κατέχουν πληροφορίες που αφορούν τις παρελθοντικές αγορές και συναλλαγές των καταναλωτών τους. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το ιδανικό σενάριο περιστρέφεται γύρω από την προσφορά βραχυχρόνιων συμβολαίων με ομοιόμορφη τιμολόγηση. Συνολικά, παρότι τα μακροχρόνια συμβόλαια είναι βιώσιμα, αποτελούν το χειρότερο πιθανό σενάριο όσων αφορά τα συνολικά έσοδα. Τέλος, βρίσκουμε πως τα Κόστη Μεταστροφής οδηγούν σvε χαμηλότερα συνολικά κέρδη για τις επιχειρήσεις καθώς η ύπαρξή τους εντείνει τον ανταγωνισμό. Το μοναδικό μοντέλο όπου αυτά δεν επιδρούν αρνητικά, είναι αυτό όπου απαγορεύεται η διάκριση τιμών.
A common pricing technique that is widely used in many different industries revolves around contracts. Short Term or Long Term contracts are offered to consumers according to their needs and preferences. In the following pages we engage in discussion revolving the profitability of contracts, their effects on welfare and their effectiveness. We evaluate how the existence of switching costs, impacts demand, prices and profits. Moreover, we look into different methods of pricing these contracts, such as Behavioral Based Price Discrimination, that takes into account the past purchases of consumers and also uniform pricing that implies zero information regarding those purchases. We include the analysis of duopoly poaching, where competitors offer consumers inducements to switch. We find that the optimal pricing scenario features only short term contracts and uniform pricing. This, at the same time achieves zero switching, which is socially optimal. Long Term contracts, although viable, produce the worst outcome in terms of profits. Finally, we conclude that the existence of Switching Costs, lessens profits as price war intensifies in all but one model; the one where price discrimination is non-feasible
Λέξη κλειδί :Διάκριση τιμών
Συμβόλαια
Κόστη μεταστροφής
Price discrimination
Contracts
Switching costs
Hotelling
Διαθέσιμο από :2023-02-09 15:22:55
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-09 15:22:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Malanos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf