Τίτλος   Επετηρίδες και οδηγοί σπουδών

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Επετηρίς 1927-1928
Επετηρίς 1928-1929
Επετηρίς του ακαδημαϊκού έτους 1934-1935
Επετηρίς ακαδημαϊκού έτους 1948-1949
Επετηρίς ακαδημαϊκού έτους 1952-1953
Επετηρίς ακαδημαϊκού έτους 1955-1956
Annuaire Yearbook 1955-56 & 1956-57
Επετηρίς ακαδημαϊκού έτους 1956-1957
Επετηρίς διοικητική - επιστημονική 1959-1960
Επιστημονική επετηρίς 1960-1961
Επετηρίς διοικητική 1961-1962
Επετηρίς 1962-1963
Επετηρίς 1963-1964
Επιστημονική επετηρίς 1964-1965
Yearbook 1964-1965
Επετηρίς διοικητική 1966-1967
Επετηρίς διοικητική 1967-1968
Επετηρίς διοικητική 1971-1972
Επετηρίς διοικητική 1972-1973
Διοικητική επετηρίδα 1979-1980
Διοικητική επετηρίδα 1981-1982
Επιστημονική επετηρίδα
Έκθεση του Πρύτανη κ. Π.Θ. Τζωρτζόπουλου για το έργο της σχολής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1982-83 και 1983-84
Δημοσιεύσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού: 1981-1985
Το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου μας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: ιστορική ανασκόπηση και προοπτικές 70 χρόνια
Διοικητική επετηρίδα 1993-1994
Νομοθεσία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Επετηρίς Πεντηκονταετηρίδος