Τίτλος   Τμήμα Στατιστικής

Περίληψη   Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε το 1989 και είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η υλοποίηση του σκοπού αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.). Τέλος, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανάπτυξη των διεθνών επαφών, κύρια έκφραση των οποίων είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων της Στατιστικής επιστήμης και των πιθανοτήτων, όπως για παράδειγμα τη Bayesian Στατιστική, την Υπολογιστική στατιστική, τις χρονοσειρές, τη βιοστατιστική, τις στοχαστικές ανελίξεις, τις εφαρμοσμένες πιθανότητες, τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τη δειγματοληψία, τη θεωρία κατανομών, την αναλογιστική στατιστική, την οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά, τον έλεγχο ποιότητας, τη στοχαστική ανάλυση, τις επίσημες στατιστικές. Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και βέβαια στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. Πολλοί απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα αντίστοιχα προγράμματα του ίδιου του Τμήματος ή άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

URL: http://www. stat-athens.aueb.gr

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Διδακτορικές διατριβές / PhD Theses
Ερευνητικά δοκίμια / Working papers
Εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων / Project reports
Εκπαιδευτικό υλικό / Teaching material
Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια / Conference papers
Άρθρα σε Περιοδικά / Journal articles
Βιβλία και Συλλογικοί τόμοι / Books & Collective volumes
Στατιστικός έλεγχος διεργασιών
Model Based Cluster Analysis: Applications in Archaeometry