Τίτλος   Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Περίληψη   Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1999 στο πλαίσιο της πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου να συνδέσει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές. Για το λόγο αυτό είναι μοναδικό στην ειδίκευσή του στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Τμήμα.

Αποστολή του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα στους τομείς της διοικητικής επιστήμης που συνδέονται με την τεχνολογία και τις οργανωσιακές σπουδές καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής, στη λήψη αποφάσεων και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι σπουδές στο Τμήμα είναι τεχνοκρατικά και πολύ καλά οργανωμένες. Ακόμη, έχουν έντονη διεθνή διάσταση με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέας γνώσης. Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο και υψηλή αναγνωρισιμότητα, Το υψηλό επίπεδο των σπουδών στο Τμήμα τεκμηριώνεται από την ευχέρεια με την οποία οι πτυχιούχοι του συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής του εξωτερικού και από το γεγονός ότι οι διδάκτορες του Τμήματος κάνουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, ενώ έχουν ήδη αναλάβει θέσεις ΔΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο νέο περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Κοινωνίας της Πληροφορίας όπως Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ. ά.

URL: http://www.dmst.aueb.gr

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Διδακτορικές διατριβές / PhD Theses
Ερευνητικά δοκίμια / Working papers
Εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων / Project reports
Εκπαιδευτικό υλικό / Teaching material
Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια / Conference papers
Άρθρα σε Περιοδικά / Journal articles
Βιβλία και Συλλογικοί τόμοι / Books & Collective volumes