401. Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας : επισκόπηση, κατηγοριοποίηση και οντολογίες
Author: Μπίτσικας, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 02-2013
402. Διερεύνηση απαιτήσεων εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με έμφαση σε ζητήματα ασφαλείας του ασθενούς και ηθικά θέματα
Author: Κούρτης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2013
403. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Author: Κιούκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-2013
404. Ανάπτυξη μητρώων δεδομένων
Author: Μακρή, Δήμητρα - Νεφέλη
Format: pdf
Date: 02-2013
405. Μέθοδοι κατακερματισμού φυσικής θέσης σε ασύρματα δίκτυα (υλοποίηση client σε iphone)
Author: Μαριώρας, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 09-2012
406. Σημασιολογική επισημείωση βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών
Author: Καζαδέης, Γιάννης
Format: pdf
Date: 02-2013
407. Automated ad creative generation : language modeling and natural language generation for ad-texts
Author: Κατσιβέλης-Περάκης, Παναγής
Format: pdf
Date: 02-2013
408. Εφαρμογή σημασιολογικού ιστού για την διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Author: Βασιλάκος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 02-2013
409. Σχεδιασμός και υλοποίηση ροών εργασίας σε σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης
Author: Κανελλόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-2012
410. Πληροφοριακά συστήματα μέτρησης ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησή της στη λήψη αποφάσεων
Author: Πλήτσος, Ευστάθιος
Format: pdf
Date: 02-2012
411. Ανάκτηση εικόνας με LSA
Author: Σταθόπουλος, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 02-2012
412. Monitoring environmental KPI'S in the supply chain
Author: Triantopoulos, Eystathios
Format: pdf
Date: 04-2012
413. Design of a flexible 3d graphics framework and usage in a video processing system and 3d surface editor
Author: Katsigiannis, Marios
Format: pdf
Date: 07-2015
414. Αξιολόγηση ποιότητας μεταδεδομένων
Author: Τσατσανιά, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 02-2015
415. Υποστήριξη της ανάλυσης πρακτικών ερευνητικής εργασίας
Author: Καλαφάτης, Νικόλας
Format: pdf
Date: 04-2015
416. Αναγνώριση συναισθημάτων σε προφορικούς διαλόγους
Author: Παππάς, Δημήτριος
Format: pdf
417. Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη : νομικές και τεχνολογικές διαστάσεις
Author: Ματαράγκας, Παύλος
Format: pdf
Date: 02-2015
418. Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής επιχειρηματικής πληροφορικής στον ιστό με χρήση web of devices
Author: Ρίνη, Χαρίκλεια
Format: pdf
Date: 02-2015
419. Matrix Factorization for Point-of-Interest Recommendation on the user’s route
Author: Μαρούλης, Ευστάθιος
Format: pdf
Date: 02-2015
420. Εικονικές επιχειρήσεις: εφαρμόζοντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
Author: Αθανασούλας, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 12-2009

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »