401. Η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως προς την εξομάλυνση του εισοδήματος μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
Συγγραφέας: Ταμβάκη-Βενιζέλου, Αικατερίνη-Μαρία
Ημερομηνία: 24-11-2014
402. Liquidity premia in the cross-section of corporate bonds
Συγγραφέας: Chatziioannou, Christina
Ημερομηνία: 02-12-2013
403. Η προβλεψιμότητα των κερδών, η σχετικότητα με την οικονομική αξία και τα έξοδα για τους εργαζόμενους
Συγγραφέας: Μποχτή, Άλκηστης- Ισιδώρα
Ημερομηνία: 22-11-2013
404. Βαθμός απόκρυψης κερδών και μελλοντική κερδοφορία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 24-11-2013
405. Κρατικά ταμεία πλούτου: προοπτικές & δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Γιωτάκης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 22-07-2015
406. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ενδιαφέροντος των χρηματοοικονομικών αναλυτών για τις περιπτώσεις διαφθοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Συγγραφέας: Φαρμάκη, Ελένη
Ημερομηνία: 23-11-2015
407. Evidence of cointegration in the freight forward market
Συγγραφέας: Ρόβη, Βασιλική
Ημερομηνία: 22-09-2016
408. Χειραγώγηση αποτελεσμάτων και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο 2009-2012
Συγγραφέας: Κρημνιανιώτης, Αθανάσιος- Θαλής
Ημερομηνία: 24-11-2014
409. Are family firms more tax aggresive than non-family firms
Συγγραφέας: Πετρίδου, Μαρία
Ημερομηνία: 24-11-2014
410. Οι συνέπειες της αναγνώρισης των δεδουλευμένων και της ανάπτυξης στην μελλοντική κερδοφορία
Συγγραφέας: Μπουντούρης, Αναστάσιος
Ημερομηνία: 22-11-2013
411. Η προσαρμοστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξόρυξης ορυκτών πόρων ως προς τις γνωστοποιήσεις που απαιτούν τα ΔΛΠ (IFRS) αναφορικά με τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16), τα άυλα πάγια (ΔΛΠ 38) και την έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων (ΔΠΧΠ6)
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 31-08-2016
412. Η αντίδραση της αγοράς μετοχών και κρατικών ομολόγων στις ανακοινώσεις των οίκων αξιολόγησης: Η περίπτωση των χωρών του ευρωπαϊκού νότου
Συγγραφέας: Φωτόπουλος, Λεωνίδας
Ημερομηνία: 22-10-2013
413. Η επίδραση της υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών για τις εισηγμένες εταιρείες της Ελλάδας
Συγγραφέας: Βαζαίου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 22-10-2012
414. The macroeconomic nature of aggregate accounting profitability
Συγγραφέας: Apostolidi, Maria
Ημερομηνία: 23-04-2014
415. Η επίδραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην τεχνική ομαλοποίησης των κερδών (income smoothing) και στην έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών (timely loss recognition) από τις επιχειρήσεις: Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Θεοφιλόπουλος, Ηλίας
Ημερομηνία: 23-11-2015
416. Size rotation in the U.S. market acording to implied volatility predictive power
Συγγραφέας: Καπαρέλης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 22-12-2015
417. Η επεξηγηματική ικανότητα των ταμειακών ροών πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Φουτρή, Ελένη
Ημερομηνία: 18-11-2013
418. The financial crisis and the effect on audit quality
Συγγραφέας: Σενετάκης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 22-08-2016
419. Return forecasting in foreign exchange markets before and after the financial crisis
Συγγραφέας: Κιούκης, Σταύρος
Ημερομηνία: 22-11-2013
420. Ποιότητα κερδών/χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος.
Συγγραφέας: Λαδόπουλος, Ευρυπίδης
Ημερομηνία: 23-11-2015

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »