41. Η αντίδραση της αγοράς σε προσδιοριστικούς παράγοντες κερδοφορίας για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες
Συγγραφέας: Μπερέτη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
42. Εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο: το εννοιολογικό πλαίσιο του XBRL και οι επιπτώσεις του στην διαδικασία του ελέγχου
Συγγραφέας: Αρτσάνος, Νικόλαος - Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
43. Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής φορολογικής λογιστικής: μια θεωρητική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μπακάλογλου, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
44. Εισαγωγή συστημάτων διπλογραφικής λογιστικής σε δήμους
Συγγραφέας: Στάμος, Φώτιος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
45. Διερευνητική μελέτη των επιλογών των λογιστικών πολιτικών των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2002-2004
Συγγραφέας: Λουκάς, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
46. Dividend changes and the persistence of past earnings changes:empirical evidence from the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Μαρινάκης, Παντελής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
47. Τιτλοποίηση απαιτήσεων
Συγγραφέας: Σουλιτσιώτη, Ανθούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
48. Η διερεύνηση της συσχέτισης θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών με τις αποδόσεις των τιμών των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριος Αξιών Αθηνών εταιρείες
Συγγραφέας: Παπανδρέου, Νικόλαος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
49. Implied volatility and asset returns
Συγγραφέας: Παπασταθοπούλου, Ηλέκτρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
50. Ανάλυση του περιεχομένου των πρώτων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συνέταξαν οι ελληνικές τράπεζες με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.
Συγγραφέας: Κοντέλλης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
51. Προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών εταιρειών
Συγγραφέας: Αντωνίου, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
52. Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC): μελέτη περίπτωσης στον οργανισμό ΖΕΥΑ (εταιρία στην οποία εργάζομαι)
Συγγραφέας: Λοϊζίδη, Ελένη - Ανδρομάχη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
53. Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 στις οικονομικές καταστάσεις των βρετανικών εμπορικών τραπεζών
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκη, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
54. Exploring the characteristics of a long-lived hedge fund strategy: statistical arbitrage
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Βασίλειος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
55. Η αντίδραση της αγοράς κατά την ανακοίνωση επαναγοράς ιδίων μετοχών: μελέτη για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Λιαπάκη, Περσεφόνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
56. Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα: ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων στους τομείς πετρελαίου και έργων υποδομής
Συγγραφέας: Ραβούση, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
57. Market response to accounting and supplemental disclosures: earnings, book value of equity and capital adequacy ratios evidence from the banking sector of the Athens Stock Exchange
Συγγραφέας: Κίτρα, Φωτεινή - Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
58. Bank specific, industry related and macroeconomic determinants of bank profitability in the new EU member states
Συγγραφέας: Κονδύλη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
59. Cost efficiency of the greek banking industry
Συγγραφέας: Μεσσήνης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
60. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στους προϋπολογισμούς
Συγγραφέας: Μαδημένος, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »