421. Η άσκηση της προεδρίας της Ε.Ε. Η τέταρτη ελληνική προεδρία
Author: Γιαννακόπουλος, Ηλίας
Date: 15-12-2014
422. Cost – benefit analysis for the municipal solid waste management sector in the Hashemite Kingdom of Jordan
Author: Karadima, Chyrisoula
Date: 12-01-2015
423. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και πολιτική ανταγωνισμού:συνδεδεμένες πωλήσεις (bundling, tying)
Author: Μουρογιάννη, Δήμητρα
Date: 17-12-2014
424. Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο μιας κοινωνικής Ευρώπης.
Author: Σαμιάκου, Χρυσάνθη-Ελένη
Date: 19-10-2017
425. Οι κρατικές ενισχύσεις ως πεδίο συνάντησης ανταγωνισμού και φορολογικής ισότητας
Author: Παπαργυρίου, Ιωάννης
Date: 18-05-2017
426. Η συμβολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην οικονομική εξυγίανση των κρατών-μελών της Ε.Ε α. Ουγγαρίαβ. Κύπρος
Author: Ξήρα, Μαρία
427. Αμυντική ολοκλήρωση στην ΕΕ
Author: Ναούμης, Χρήστος
428. Το προπατορικό αμάρτημα του ευρώ. Μια αναλυτική οικονομική μελέτη του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.Το εγγενές πρόβλημα του ευρώ και τρόποι επίλυσής του
Author: Μωυσιάδης, Μωυσής
Date: 13-12-2017
429. Εταιρική διακυβέρνηση. Από την θεωρία στην πράξη.Μια συγκριτική προσέγγιση
Author: Χατζηπαναγιώτου, Μυρσίνη
Date: 14-12-2017
430. Δίδυμα ελλείματα στις χώρες της Ε.Ε
Author: Λάζου, Σωτηρία
Date: 30-05-2018
431. Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσφυγικό ζήτημα στην ελληνική επικράτεια
Author: Μαρκοπούλου, Άρτεμις
Date: 16-08-2017
432. Η θέση της γυναίκας στην Ε.Ε
Author: Κυπραίου, Μανούσια
Date: 15-06-2017
433. Η συζήτηση για τον οικονομικό μετσσχηματισμό της ΟΝΕ
Author: Τζιώτης, Νικόλαος
Date: 22-01-2015
434. Η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων στις χρηματιστηριακές αποδόσεις:Η περίπτωση του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
Author: Σαρρή, Γαρυφαλιά
Date: 22-01-2015
435. Οι επιδράσεις μεταβολών του κατώτατου μισθού σε αγορές εργασίας με μεγάλα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες:Η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μερτίκα, Ευθυμία
Date: 22-01-2014
436. Η κρίση στην Ελλάδα 2010-2015
Author: Χαραλαμπίδου, Σοφία
Date: 22-06-2017
437. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας: Μια εμπειρική μελέτη των επιδράσεων τους στην ελληνική αγορά εργασίας
Author: Χαντσούλη, Ευφροσύνη
Date: 22-05-2017
438. Εξευρωπαϊσμός δημόσιας διοίκησης: Η περίπτωση του εθνικού διαμεσολαβητή
Author: Τσίρτσης, Γεώργιος
Date: 17-05-2017
439. Μνημόνια και χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
Author: Τσιώλη, Ουρανία
Date: 18-05-2017
440. Μηχανισμοί ανάθεσης δημοσίων έργων και προμηθειών: Μία παρουσίαση του Νόμου υπ. αριθμ. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Author: Σκόκα, Ιωάννα
Date: 18-10-2017

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »