1. Τελεολογική ερμηνεία και θεωρία του έννομου αγαθού εν τω ποινικώ δίκαιω
Author: Κρυστάλλης, Αθανάσιος Λ.
Format: pdf
Date: 1939
2. Τουρκοκρατούμεναι Κυκλάδες: η δικαιοσύνη εν Άνδρω επί Τουρκοκρατίας
Author: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Format: pdf
Date: 1939
3. Η έκθεσις (1938) του διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και η εφαρμογή των συμβάσεων
Author: Ζάρρας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1939
4. Guiseppe Gerola (21 Σεπτεμβρίου 1938)
Author: Σπανάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1939
5. Νομική και Κοινωνιολογική θεώρησις της ιδέας του Έθνους
Author: Αλεξιάδης, Γεώργιος Στ.
Format: pdf
Date: 1939
6. Ρύθμισις και σταθεροποίησις τιμών
Author: Anderson, B.M., Μάνος, Σταύρος
Format: pdf
Date: 1939
7. Παράλληλος και οργανικός εποικισμός
Author: Καραβίδας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1939
8. Ανεργία και αποταμίευσις: τμήμα 1
Author: Χριστοδουλόπουλος, Πίνδαρος
Format: pdf
Date: 1939
9. Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους
Author: Κορώνης, Σπύρος
Format: pdf
Date: 1941
10. Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους
Author: Κορώνης, Σπύρος
Format: pdf
Date: 1941
11. Ο νόμος της ζητήσεως
Author: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Format: pdf
Date: 1941
12. Επισκόπησις της επιχειρηματικής συγκεντρώσεως
Author: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 1941
13. Το έργον του J.H. von Thunen
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1941
14. Τα δημόσια οικονομικά της Βενετίας κατά τον μεσαίωνα
Author: Σπητέρης, Αντώνιος Π.
Format: pdf
Date: 1941
15. Περί του δημοσίου χρέους της Ελλάδος
Author: Δερτιλής, Π.Β.
Format: pdf
Date: 1942
16. Οικονομικαί σκέψεις του Ξενοφώντος
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1942
17. Δοκίμιον περί της φύσεως και σημασίας της Οικονομικής Επιστήμης
Author: Κωνσταντινίδης, Νικ. Π., Robbins, Lionel
Format: pdf
Date: 1942
18. Το εθνικόν εισόδημα της Ελλάδος κατά τας απόψεις των White Papers
Author: Μουσμούτης, Ν.Δ.
Format: pdf
Date: 1946
19. Η πολιτική της τιμής του συναλλάγματος υπό τας σημερινάς συνθήκας
Author: Χαλκιόπουλος, Γ.
Format: pdf
Date: 1946
20. John Maynard Keynes
Author: Χριστοδουλόπουλος, Π.
Format: pdf
Date: 1946

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »