161. Γενική οικονομική επιχειρήσεων: τόμος Β΄: Γενική θεωρία της οικονομίας των επιχειρήσεων
Author: Lehmann, M.R.
Format: pdf
Date: 1980
162. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 3: Θεωρία και πρακτική αριθμοδεικτών
Author: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Format: pdf
Date: 1989
163. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 1: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα και στατιστική επαγωγή
Author: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Format: pdf
Date: 1993
164. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 2: Ανάλυση παλινδρομήσεως - συσχετίσεως διακυμάνσεως - συνδιακυμάνσεως
Author: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Format: pdf
Date: 1990
165. Νεότερη θεωρία αποφάσεων (ανάλυση κατά Bayes): με παραδείγματα και εφαρμογές
Author: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Format: pdf
Date: 1993
166. Στατιστική: πίνακες για στατιστικές έρευνες
Author: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Format: pdf
Date: 1992
167. Στοιχεία εμπράγματου δικαίου και οικογενειακού δικαίου: (κατά τον κώδικα), συνοπτικαί περιλήψεις
Author: Μαντζούφας, Γεώργιος Α.
Format: pdf
Date: 1957
168. Δημόσια οικονομική: τόμος πρώτος: εισαγωγή
Author: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Format: pdf
Date: 1955
169. Φορολογικόν δίκαιον: Γενικαί αρχαί
Author: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Format: pdf
Date: 1958
170. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου
Author: Πολυχρονιάδης, Κ.Δ.
Format: pdf
Date: 1944
171. Στοιχεία διοικητικού δικαίου (εισαγωγή εις το διοικητικόν δίκαιον - δημοσιουπαλληλικόν δίκαιον)
Author: Πολυχρονιάδης, Κ.Δ.
Format: pdf
Date: 1942
172. Δημόσια οικονομική: τόμος δεύτερος: ειδική θεωρία των φόρων. Φόροι: εισοδήματος, περιουσίας, κυκλοφορίας, καταναλώσεως. Δασμοί. Τελωνειακαί ενώσεις. Ευρωπαϊκή κοινή αγορά
Author: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Format: pdf
Date: 1961
173. Μεθοδολογική εισαγωγή: Γεωοικονομία και οικονομία
Author: Σφυρής, Κ.Δ.
Format: pdf
Date: 19--
174. Η φύσις και οι φυσικοί όροι εν τη Γεωοικονομία: κοσμικοί όροι - χάρται
Author: Σφυρής, Κ.Δ.
Format: pdf
Date: 1936
175. Δημοσιονομική πολιτική: δυναμική δημόσια οικονομία
Author: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Format: pdf
176. Επίτομος εμπορευματολογία
Author: Μηλιώτης, Ιωάννης Αθ.
Format: pdf
Date: 1962
177. Φορολογία καθαρών προσόδων
Author: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ι.
Format: pdf
Date: 1923
178. Μέθοδος προς εποπτικήν και πρακτικήν διδασκαλίαν της Γαλλικής γλώσσης μετά οκτώ εικόνων HOELZEL και άλλων
Author: Συρίγος, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 1927
179. Ιστορία του οικονομικού βίου
Author: Σιδέρης, Α. Δ.
Format: pdf
Date: 1944
180. Στοιχεία αστικού δικαίου - Γενικαί αρχαί (κατά αστικό τον κώδικα)
Author: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 1952

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »