1. Το εν Αθήναις (οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 76) Μέγαρον της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Format: pdf
Date: [1957]
2. Σημείωμα
Format: pdf
Date: [1957]
3. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εκφωνών τον επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής λόγον του
Format: pdf
Date: [1957]
4. Αι ακαδημαϊκαί αρχαί της Σχολής
Format: pdf
Date: [1957]
5. Διδακτικόν προσωπικόν
Format: pdf
Date: [1957]
6. Συμβούλια - Εφορείαι - Επιτροπαί
Format: pdf
Date: [1957]
7. Παραρτήματα
Format: pdf
Date: [1957]
8. Η διοικητική υπηρεσία της Σχολής
Format: pdf
Date: [1957]
9. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 1956-1957
Format: pdf
Date: [1957]
10. Το έργον της Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1956-1957
Format: pdf
Date: [1957]
11. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς επίτιμος διδάκτωρ των οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Format: pdf
Date: [1957]
12. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά του Πρυτάνεως της Σχολής Στρατή Ανδρεάδη
Format: pdf
Date: [1957]
13. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά της Βασιλικής οικογενείας γίνονται δεκτοί υπό της Συγκλήτου
Format: pdf
Date: [1957]
14. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ομιλών εις την αίθουσαν των τελετών της Σχολής επί τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα
Format: pdf
Date: [1957]
15. Ο λόγος της Α.Μ. του Βασιλέως επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής
Author: Παύλος, Βασιλεύς των Ελλήνων
Format: pdf
Date: [1957]
16. Ο πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης απευθύνων τον έπαινον εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Format: pdf
Date: [1957]
17. Η προς την Α.Μ. τον Βασιλέα προσφώνησις και ο έπαινος του πρυτάνεως Στρατή Ανδρεάδη
Author: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Format: pdf
Date: [1957]
18. Ψήφισμα της Αθήνησιν Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Format: pdf
Date: [1957]
19. Η Αθήνησιν Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Format: pdf
Date: [1957]
20. Ο Πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης επιδίδων το δίπλωμα του επίτιμου διδάκτορος εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Format: pdf
Date: [1957]

Pages:  12