Συλλογές
Τίτλος 3D spatiotemporal reconstruction of an archaeological excavation of pot burial
Εναλλακτικός τίτλος Χρονική τρισδιάστατη απεικόνιση της αρχαιολογικής ανασκαφής ενός εγχυτρισμού
Δημιουργός Γρηγοριάδη, Μελίνα-Κατερίνα, Grigoriadi, Melina-Katerina
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Benardou, Agiatis
Vasilakis, Andreas-Alexandros
Papaioannou, Georgios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9974
Περίληψη This thesis aims to expand on the current methods of archaeological recording and visualization, by considering the temporal as well as the spatial representation of an excavated object, using a custom 3D interactive multimedia. Structure-from-Motion (SfM) photogrammetry and commercial 3D interactive experience grade visualization are used. In doing so, it attempts to establish a reliable supplementary approach for recording, preserving, and studying the excavation of a pot burial, which could be highly useful for the subsequent analysis of the feature and its interpretation. The practicality of the followed methodology as well as the labor investment of the digitalization and the 3D interactive multimedia generation are evaluated. Aside from its research value, the 3D interactive experience could prove to be significantly educational to the general public, promoting the often-overlooked work of archaeologists.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στοχεύει να επεκτείνει τις τρέχουσες μεθόδους αρχαιολογικής καταγραφής και οπτικοποίησης, εξετάζοντας τη χρονική και χωρική αναπαράσταση ενός ανασκαμμένου αντικειμένου, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη τρισδιάστατη διαδραστική εφαρμογή πολυμέσων. Χρησιμοποιείται η φωτογραμμετρική τεχνική SfM και η πλατφόρμα τρισδιάστατης διαδραστικής οπτικοποίησης για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, η εργασία επιχειρεί να καθιερώσει μια αξιόπιστη συμπληρωματική προσέγγιση για την καταγραφή, τη συντήρηση και τη μελέτη της ανασκαφής ενός εγχυτρισμού, η οποία θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μετέπειτα ανάλυση της ταφής και την ερμηνεία της. Αξιολογείται η πρακτικότητα της ακολουθούμενης μεθοδολογίας καθώς και η σχέση εργασίας- αποδοτικότητας της ψηφιοποίησης και της τρισδιάστατης διαδραστικής παραγωγής πολυμέσων. Εκτός από την ερευνητική της αξία, η τρισδιάστατη διαδραστική εμπειρία θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικά εκπαιδευτική για το ευρύ κοινό, προωθώντας το έργο των αρχαιολόγων που συχνά παραβλέπεται.
Λέξη κλειδί Τρισδιάστατη διαδραστική εφαρμογή
Ψηφιακή κληρονομιά
Τεχνική απεικόνισης φωτογραμμετρικού εύρους
Φωτογραμμετρία
Εγχυτρισμός
Photogrammetry
Structure from motion (SfM)
Digital heritage
3D interactive application
Pot burial
Διαθέσιμο από 2023-01-09 14:50:31
Ημερομηνία έκδοσης 21-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-01-09 14:50:31
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/