Συλλογές
Τίτλος The effect of good and bad news on tourism business shareholders: a time series analysis
Εναλλακτικός τίτλος H επίδραση των καλών και κακών νέων στις μετοχές τουριστικών επιχειρήσεων: μια ανάλυση χρονολογικών σειρών
Δημιουργός Pandi, Despoina-Styliani, Πανδή, Δέσποινα-Στυλιανή
Συντελεστής Vrontos, Ioannis
Pedeli, Xanthi
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Livada, Alexandra
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9687
Περίληψη The key objective of the thesis is to investigate the impact of Covid-19 pandemic on the economic growth of tourism stocks globally. Using daily data from Thompson Reuter’s database, we focus on twenty eight countries around the world, during period March 2019 to September 2021. To estimate the relationship between the pandemic and the returns of the stocks, Multivariate Regression Models computed on Seemingly Unrelated Regressions (SURE) and Standard Ordinary Square (OLS) method have been used. Overall, our results suggest that the period of the spread of the virus, and the first days after the announcement of the first quarantine implemented in each country by its government, have been crucial for the economic development of tourism stocks. The impact of the pandemic to their economy was intense no longer than the first ten days after the restriction measures were employed, supporting the belief that the Covid-19 outbreak has been an economic shock. Finally, the daily reported cases and the policies implemented in each country had a major role to the returns of most of the stocks.
Ο βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην οικονομική ανάπτυξη μετοχών τουριστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε καθημερινή βάση από τη βάση δεδομένων Thompson Reuter’s, εστιάζουμε σε είκοσι οκτώ χώρες παγκοσμίως, κατά την περίοδο Μαρτίου 2019 μέχρι Σεπτέμβρη 2021. Για να εκτιμήσουμε τη σχέση μεταξύ της πανδημίας και των αποδόσεων των μετοχών, χρησιμοποιήσαμε πολυμεταβλητά γραμμικά μοντέλα μέσω των μεθόδων Φαινομενικά μη Συνδεόμενων Εξισώσεων (SURE) και Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS). Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η περίοδος εξάπλωσης του ιού, καθώς και οι πρώτες μέρες μετά την ανακοίνωση της πρώτης καραντίνας από την κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας, ήταν καθοριστικές για την οικονομική πορεία κάθε τουριστικής μετοχής. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία ήταν έντονες για όχι παραπάνω από δέκα μέρες αφότου είχαν εφαρμοσθεί τα περιοριστικά μέτρα, στηρίζοντας την άποψη ότι η έξαρση του Covid-19 αποτελεί ένα οικονομικό σοκ. Τέλος, τα καθημερινώς δηλωμένα κρούσματα και οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν σε κάθε χώρα κατείχαν σημαντικό ρόλο στην απόδοση των περισσότερων μετοχών.
Λέξη κλειδί Τουριστικές μετοχές
Πανδημία
Κορωνοϊός
Χρονοσειρές
Tourism stocks
Pandemic
Covid-19
Time series
Διαθέσιμο από 2022-10-10 14:43:42
Ημερομηνία έκδοσης 04-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-10-10 14:43:42
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/