Συλλογές
Τίτλος Core banking system transformation
Εναλλακτικός τίτλος Μετασχηματισμός κεντρικού τραπεζικού συστήματος
Δημιουργός Qyqia, Sara, Κύκια, Σάρα
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Vrechopoulos, Adam
Fraidaki, Aikaterini
Pouloudi, Nancy
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 94p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9589
Περίληψη Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ευρεία χρήση της τεχνολογίας και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ραγδαίες εξελίξεις και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Αυτή η τάση δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις τράπεζες οι οποίες οδηγούνται στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων. Ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων αν και αναγκαίος, είναι μια αρκετά ακριβή διαδικασία που ενέχει πολλές προκλήσεις. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν, μέσω της χρήσης ενός θεωρητικού μοντέλου, η μελέτη των λόγων που οδηγούν μια τράπεζα να αλλάξει το κεντρικό πληροφοριακό της σύστημα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες κατά την αλλαγή αυτή, τόσο θεωρητικά όσο και σε πρακτικό επίπεδο και η σύγκριση θεωρίας και πράξης. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε το έργο αλλαγής κεντρικού πληροφοριακού συστήματος μιας από τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες. Το έργο βρίσκεται εν εξελίξει καθότι ξεκίνησε το 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.Η παρούσα εργασία, λόγω της λεπτομερούς εκ των έσω πληροφόρησης που παρέχει, μπορεί να παράσχει γνώση σχετικά με τις ενέργειες που ακολουθεί μια επιχείρηση, σε πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει συμβουλευτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα αλλαγής πληροφοριακών συστημάτων.
Today's era is characterized by widespread use of technology and digitization of services. In this aspect, businesses have been forced to review the way they operate in order to be able to respond to the rapid developments and ensure their survival. This trend could not leave unaffected the banks, which are being driven to modernize their IT systems. The modernization of information systems, although necessary, is a fairly expensive process that involves many challenges. The purpose of the dissertation was, through the use of a theoretical model, to study the reasons that lead a bank to change its central information system, the challenges and opportunities during this change, both theoretically and on a practical level and the comparison between theory and practice. Specifically, the project to change the central information system of one of the four systemic Greek banks was studied. The project is ongoing as it started in 2020 and is expected to be completed in 2025.The current dissertation, due to the detailed information it provides from within, can offer insight into the actions taken by a bank at a practical level. In addition, it can help consulting firms undertaking IT change projects.
Λέξη κλειδί Βασικές τραπεζικές δραστηριότητες
Κεντρικό τραπεζικό σύστημα
Μετασχηματισμός
Πλαίσιο εκσυγχρονισμού
Προκλήσεις μετασχηματισμού
Core banking system
Transformation
Modernization framework
Challenges
Διαθέσιμο από 2022-07-17 20:46:35
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-07-17 20:46:35
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/