Συλλογές
Τίτλος Ψηφιακός μετασχηματισμός στις αποθήκες
Εναλλακτικός τίτλος Improving warehouse operations—digitally
Δημιουργός Καρύτσιου, Γιαννούλα
Συντελεστής Πραματάρη, Κατερίνα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9506
Περίληψη The scope of this thesis is to present the importance of the digitization of the supply chain and specifically the digitization of warehouses for the strengthening of the supply chain. In this context, the current and future trends of digitization of the warehouses of the supply chain will be presented, as well as the way of their application, in order to achieve their objective. The technologies selected to be presented are the Internet of Things-IoT, Artificial Intelligence-AI, Cloud Computing, Blockchain Technology, Digital Twin-DT, Augmented Reality-AR and robots. The analysis of these technologies is based on the benefits, challenges and possible future developments and concerns the offer of each technology in the digitization of the warehouse. Also, through case studies of best practices, a review of digital transformation actions is carried out and the application of technologies and the results they bring respectively are commented on.This paper can help any company or reader looking for ways to improve warehouse management as a key part of the supply chain with the help of digital technologies, as it contains information about digital transformation, ways to manage this transformation, benefits, the challenges and possible future trends of a wide range of digital technologies. Still, through case studies the present work can give the reader the modern trend and a basic understanding of the digital transformation of supply chain warehouses. The aim is to present new digital technologies, the benefits that derive from them, practical ways of approaching digital transformation as well as international and greek best practices.
Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η παρουσίαση της σημασίας της ψηφιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριμένα της Αποθήκης για την ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι παρούσες και μελλοντικές τάσεις ψηφιοποίησης των Αποθηκών της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους, ώστε να πετύχουν τον αντικειμενικό στόχο τους. Οι τεχνολογίες που έχουν επιλεχθεί να παρουσιαστούν είναι το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things –IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI), η υπολογιστική νέφους (Cloud Computing), η Τεχνολογία Blockchain, το Ψηφιακό Δίδυμο ( Digital Twin-DT), η Επαυξημένη Πραγματικότητα ( Augmented Reality-AR) και τα ρομπότ. Η ανάλυση των τεχνολογιών αυτών γίνεται με βάση τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις και αφορά την προσφορά της εκάστοτε τεχνολογίας στην ψηφιοποίηση της Αποθήκης. Ακόμα, μέσα από μελέτες περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών, πραγματοποιείται επισκόπηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και σχολιάζεται η εφαρμογή τεχνολογιών και τα αποτελέσματα που φέρουν αντιστοίχως.Η παρούσα εργασία μπορεί να βοηθήσει κάθε εταιρεία ή αναγνώστη που αναζητά τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης των αποθηκών ως το μέρος-κλειδί της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη βοήθεια ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τρόπους διαχείρισης αυτού του μετασχηματισμού, τα οφέλη, τις προκλήσεις και πιθανές μελλοντικές τάσεις μιας μεγάλης γκάμας ψηφιακών τεχνολογιών. Ακόμα, μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων η παρούσα εργασία μπορεί να δώσει στον αναγνώστη τη σύγχρονη τάση και μια βασική κατανόηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των αποθηκών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι να παρουσιαστούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τα οφέλη που πηγάζουν από αυτές, πρακτικοί τρόποι προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς επίσης και διεθνείς και ελληνικές βέλτιστες πρακτικές.
Λέξη κλειδί Digitization
Ψηφιοποίηση
Automation
Supply chain
Warehouse
Digital transformation
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Αποθήκη
Εφοδιαστική αλυσίδα
Αυτοματισμός
Διαθέσιμο από 2022-05-25 13:41:46
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-05-25 13:41:46
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/