Συλλογές
Τίτλος Volunteering: increasing motivation and engagement in generations Y and Z in Greece
Εναλλακτικός τίτλος Εθελοντισμός: αυξάνοντας την εμπλοκή και τα κίνητρα στις γενιές Υ και Ζ στην Ελλάδα
Δημιουργός Καρδαμίτση, Ελένη, Kardamitsi, Eleni
Συντελεστής Thanos, Ioannis
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration
Manolopoulos, Dimitrios
Kapoutsis, Ilias
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9457
Περίληψη Η ετυμολογία του «εθελοντισμού» προέρχεται από τη λατινική λέξη «volo», που σημαίνει «θέλω» ή «σκοπεύω». Μέσω του εθελοντισμού, άνθρωποι κάθε ηλικίας και υπόβαθρου αφιερώνουν τον χρόνο και την προσπάθειά τους με δική τους θέληση προς όφελος της κοινότητας χωρίς να στοχεύουν σε οικονομική ανταμοιβή. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παροχή μεθοδικών πληροφοριών σχετικά με τα κίνητρα και την εμπλοκή των νέων που προσφέρουν εθελοντική εργασία στην Ελλάδα. Σε μια διερευνητική προσέγγιση, μελετάται το κίνητρο των νέων για εθελοντισμό, αποσαφηνίζονται τα πεδία του μακροχρόνιου και περιστασιακού εθελοντισμού και μελετώνται διαφορετικές πτυχές. Οι κύριοι στόχοι είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα «τι παρακινεί άτομα από τις Γενιές Υ και Ζ να προσφέρουν εθελοντισμό στην Ελλάδα» και «πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τους περιστασιακούς σε μακροχρόνιους εθελοντές/τριες». Η σημασία αυτής της μελέτης είναι καθοριστική λόγω της έλλειψης σχετικών πληροφοριών στον τομέα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετά την πορεία του εθελοντισμού στην Ελλάδα, τα χαρακτηριστικά των εθελοντών/τριών σήμερα και τις σχετικές θεωρίες κινήτρων. Στο επόμενο κεφάλαιο, η ποιοτική έρευνα, μέσω συνεντεύξεων με τέσσερις συντονιστές έργων σε ΜΚΟ, τέσσερις νέους/νέες και τέσσερις εφήβους/έφηβες, επιχειρεί να εντοπίσει τους κύριους παράγοντες κινήτρων για τον εθελοντισμό σε αυτές τις γενιές και πώς οι περιστασιακοί εθελοντές/τριες μπορούν να γίνουν μακροχρόνιοι. Μέσω της αξονικής κωδικοποίησης, προσδιορίζονται τρία τελικά θέματα και γίνονται υποθέσεις. Η ποσοτική μελέτη μελετά τις υποθέσεις μέσω ερωτηματολογίου όπου διακόσιοι τριάντα οκτώ άτομα ηλικίας 13-37 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα απαντούν δεκαοκτώ ερωτήσεις. Στη συνέχεια, συζητούνται αναλυτικά τα δεδομένα από την έρευνα, συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τις δύο μελέτες και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα και την εμπλοκή από την οπτική των ΜΚΟ.
The etymology of "volunteering" comes from the Latin word "volo", which means "I want" or "I intend". Through volunteering, people of all ages and backgrounds dedicate their time and effort by their own will for the benefit of the community without aiming for a financial reward. The primary aim of this dissertation is to provide methodical information about the motivation and engagement of young people volunteering in Greece. In an exploratory approach, the motivation of young people to volunteer is studied, the subfields of long-term and episodic volunteering are clarified, and valuable aspects become available. The main objectives are to answer the questions "what motivates people from Generations Y and Z to volunteer in Greece" and "how to convert episodic to long-term volunteers". The importance of this study is crucial due to the shortage of relevant information in the field. The literature review studies the course of volunteering in Greece, the characteristics of volunteers today, and the relevant theories of motivation. In the next chapter, qualitative research, through interviews with four project managers in NGOs, four young people, and four teenagers, attempts to detect the main motivation factors for volunteering in these generations and how episodic volunteers can become long-term. Through axial coding, three final themes are identified, and hypotheses are made. The quantitative study tests the hypotheses via a questionnaire made from the data, quotes and highlights derived from the interviews. Eighteen questions are answered by two hundred thirty-eight respondents 13-37 years old residing in Greece. Then, the data from the research are discussed in detail, combining the information from both studies, and conclusions are drawn about motivation and engagement from the perspective of the NGOs.
Λέξη κλειδί Youth
Volunteer motivation
Generation Z
Generation Y
Εθελοντισμός
Νεολαία
Κίνητρα εθελοντισμού
Γενιά Υ
Γενιά Ζ
Volunteering
Διαθέσιμο από 2022-05-05 21:50:13
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-05-05 21:50:13
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/