Συλλογές
Τίτλος A financial conditions index for Greece and Germany
Δημιουργός Podimata, Stella-Maria, Ποδηματά, Στυλιανή-Μαρία
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Dendramis, Yiannis
Tzavalis, Elias
Papailias, Fotis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9338
Περίληψη Αρχικά, κατασκευάσαμε έναν Δείκτη Οικονομικής Κατάστασης για την Ελλάδα, από τον Ιανουάριο 2005 έως τον Σεπτέμβρη 2021, χρησιμοποιώντας διάφορες κατηγορίες δεοδμένων όπως τιμές, ποσότητες, διακυμάνσεις και απαντήσεις ερευνών, σύμφωνα πάντα με την εκτενή βιβλιογραφία που προυπάρχει. Κατασκευάσαμε ακόμη έναν νέο δείκτη για την Ελλάδα, παραλείποντας τη χρήση μεταβλητών της νομισματικής πολιτικής, θέλοντας να μελετήσουμε την πραγματική επιρροή τους στην εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του Covid-19. Ακόμη, κατασκευάζουμε δύο αντίστοιχους δείκτες για την Γερμανία, με και χωρίς τη συμπερίληψη των μεταβλητών που αφορούν την νομισματική πολιτική. Στόχος μας είναι να συγκρίνουμε την εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών μεταξύ αυτών των δύο χωρών και να υπογραμμίσουμε την διαφορετικότητά τους πριν και μετά την οικονομική αλλά και την υγειονομική κρίση. Κάτι ακόμη που αναγνωρίζουμε είναι ότι η επιρροή των μεταβλητών νομισματικής πολιτικής δεν είναι συμμετρική μεταξύ των δύο χωρών, δηλώνοντας έτσι ότι επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την κάθε χώρα.
This thesis makes three points. First, we construct a Financial Conditions Index (FCI)for Greece from January 2005 till September 2021, using various data groups, such asprices, quantities, spreads, and survey data, while closely following the extensiveliterature. We also construct another FCI for Greece, excluding the monetary policyvariables, with the view of investigating their actual impact on the evolution of theeconomic situation in Greece, not only during the period of the financial crisis but alsoduring the health crisis that emerged from the Covid-19 outbreak. Furthermore, weconstruct a couple of FCIs for Germany, both with and without the inclusion ofmonetary policy variables. Our goal is to compare the evolution of the financialconditions between these two countries and highlight their remarkable divergencebefore and after the financial crisis and the pandemic. Another thing that we point outis that the impact of the monetary policy is not symmetric across these two countries,meaning that it affects them differently.
Λέξη κλειδί Financial conditions index
Covid-19
Greece
Germany
Γερμανία
Ελλάδα
Κορωνοϊός
Δείκτης οικονομικής κατάστασης
Διαθέσιμο από 2022-04-05 13:56:21
Ημερομηνία έκδοσης 01/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-04-05 13:56:21
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/