Συλλογές
Τίτλος Culture, risk-taking and entrepreneurship
Εναλλακτικός τίτλος Κουλτούρα, ανάληψη κινδύνου και επιχειρηματικότητα
Δημιουργός Πληθάκης, Ηλίας
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Δενδραμής, Ιωάννης
Αντωνίου, Φάμπιο
Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9326
Περίληψη As entrepreneurship is a complex behavior, the objective of this research is to extend study that relates to clarification of cultural determinants behind entrepreneurial behavior of the nations. There is still need to enlighten the influence of cultural values on entrepreneurial behavior. The concept of this study is to approach the analysis of this relationship based on the behavioral reason theory (BRT). We examine the impact of cultural values on the reasoning process behind entrepreneurship. Geert Hofstede’s study of national culture, Global Preference Survey (GPS) and Global Entrepreneurship Monitor (GEM) are the sources of data with the variables, that are used in the multiple regression analysis. Given the presented results, all of cultural values have effects on reasoning behind entrepreneurial intentions, except the positive reciprocity, negative reciprocity, individualism and masculinity. Consequently, the current research contribution is to describe the entrepreneurial intentions through the perspective of BRT. It is an addition to entrepreneurship cognitive field, that reveals the role of cultural dimensions in the reasoning processes behind entrepreneurial pursuits. The necessary analysis has been conducted in the following chapters.
Δεδομένης της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, το αντικείμενο αυτής της έρευνας εστιάζει στην εμβάθυνση της ήδη υπάρχουσας μελέτης σχετικά με τους πολιτισμικούς παράγοντες πίσω από την επιχειρηματική συμπεριφορά των εθνών. Υπάρχει ανάγκη ακόμη για την ανάλυση και επεξήγηση της επιρροής των πολιτισμικών στοιχείων στην επιχειρηματική συμπεριφορά των ανθρώπων. Η προοπτική αυτής της μελέτης είναι η προσέγγιση του θέματος μέσω της θεωρίας Behavioral Reasoning Theory (BRT). Εξετάζουμε το αντίκτυπο των πολιτισμικών αξιών στην συλλογιστική διαδικασία (reasons) πίσω από την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα του ψυχολόγου Geert Hofstede στο πεδίο της εθνικής κουλτούρας, το Global Preference Survey (GPS) και το Global Entrepreneurship Monitor (GEM), θα αποτελέσουν τα αρχεία δεδομένων με τις απαραίτητες μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλες οι πολιτισμικές αξίες έχουν επίδραση στις επιχειρηματικές προθέσεις, επιχειρηματικά κίνητρα, εκτός από τις ακόλουθες μεταβλητές, θετική και αρνητική αμοιβαιότητα (positive and negative reciprocity), ατομικισμός (individualism) και αρρενωπότητα (masculinity). Συνεπώς, η συνεισφορά της τρέχουσας μελέτης είναι να περιγράψει τα επιχειρηματικά κίνητρα μέσω της προοπτικής της θεωρίας BRT. Είναι μια προσθήκη στο επιχειρηματικό γνωστικό πεδίο, που αποκαλύπτει το ρόλο των πολιτισμικών διαστάσεων στις συλλογιστικές διαδικασίες που εντοπίζονται πίσω από τις επιχειρηματικές επιδιώξεις. Η απαραίτητη ανάλυση έχει διεξαχθεί στα ακόλουθα κεφάλαια.
Λέξη κλειδί Επιχειρηματικότητα
Συμπεριφορά
Culture
Risk
Uncertainty
Entrepreneurship
Behavior
Αβεβαιότητα
Κίνδυνος
Κουλτούρα
Διαθέσιμο από 2022-03-31 19:47:36
Ημερομηνία έκδοσης 02/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-31 19:47:36
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/