Συλλογές
Τίτλος Big data econometric methods in cryptocurrency portfolios
Εναλλακτικός τίτλος Οικονομετρικές μέθοδοι προς διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων με εφαρμογή σε χαρτοφυλάκια κρυπτονομισμάτων
Δημιουργός Αλεξανδρόπουλος, Αλέξιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Αντωνίου, Φάμπιο
Βαρθαλίτης, Πέτρος
Δενδραμής, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 141σ.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9279
Περίληψη Forming portfolios and distributing wealth across assets has never been an easytask. Numerous past researches, with the most popular being the one of DeMiguel et al. (2007) have proved the superior out - of - sample performance of the equally -weighted portfolio against the mean – variance framework of Markowitz (1952), dueto the latter’s weakness of estimating expected returns and standard deviations (it isrelying on the sample estimates), as well as against other enhanced portfoliostrategies. As a matter of fact, it is suggested that the naïve portfolio should beconsidered as a benchmark case. The present research takes into consideration variousenhanced and modern portfolio formulas, starting from the linear shrinkage model of Ledoit και Wolf (2004) and reaching to the Factor Nodewise Regression model of Seregina (2021) and aims to examine whether some results of these papers come true,along with answering in a stream of other additional questions based on severalrobustness checks.The major difference between this particular research and others in the past lies inthe type of assets that are incorporated: firstly, the backbone of our portfolios isrelying mostly on individual assets, as opposed to past papers that rely on portfoliosof factor portfolios and indexes. Secondly, noticing the gradually increased andgenuine interest towards cryptocurrencies, not only by individual investors, but alsoby large – scale institutions, we decided to turn our attention on portfolios based onthese digital currencies. The intention is to investigate whether any results from priorpapers hold also in cryptocurrency portfolios. As far as we are concerned, no similarresearch has been conducted in the past. Cryptocurrencies are here to stay and theneed for examining them has never been more mandatory.
Η δημιουργία χαρτοφυλακίων και η διανομή του συνολικού πλούτου στα διαθέσιμαπρος επένδυση προϊόντα δεν υπήρξε ποτέ μία εύκολη υπόθεση. Πολυάριθμες έρευνες,με πιο διάσημη αυτή των DeMiguel et al. (2007) αποδεικνύουν την ανώτερη επίδοσητου χαρτοφυλακίου με ίσα βάρη έναντι αυτού που προτείνει ο Markowitz (1952),λόγω της αδυναμίας του τελευταίου στην εκτίμηση των αναμενόμενων αποδόσεωνκαι τυπικών αποκλίσεων (βασίζεται στις δειγματικές εκτιμήσεις), αλλά και έναντιμίας σειράς άλλων στρατηγικών σύνθεσης χαρτοφυλακίων. Μάλιστα, αρκετοί είναιαυτοί που προτείνουν το ισοβαρές χαρτοφυλάκιο ως ένα χαρτοφυλάκιο που θαδιαδραματίζει τον ρόλο σημείου αναφοράς για σύγκριση με άλλες στρατηγικές. Ηπαρούσα εργασία λαμβάνει υπόψη της διάφορα σύγχρονα μοντέλα χαρτοφυλακίων,ξεκινώντας με την γραμμική shrinkage στρατηγική των Ledoit και Wolf (2004),φτάνοντας μέχρι και το Factor Nodewise Regression μοντέλο της Seregina (2021) καισκοπεύει να εξετάσει κατά πόσον ορισμένα από τα αποτελέσματα προηγούμενωνερευνών πράγματι επαληθεύονται, καθώς και να απαντήσει σε μία σειρά απόεπιπρόσθετα ερωτήματα που βασίζονται σε ελέγχους επαλήθευσης αποτελεσμάτων.Η βασική διαφορά μεταξύ της παρούσας εργασίας και των προηγούμενων ερευνώνέγκειται στο είδος των επενδυτικών προϊόντων που λαμβάνονται υπόψη: πρώτον, ηδομή των χαρτοφυλακίων που κατασκευάζουμε βασίζεται σε μεμονωμέναπεριουσιακά στοιχεία, σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που δημιουργούνχαρτοφυλάκια στα οποία ενσωματώνονται ολόκληρα χαρτοφυλάκια και δείκτες.Δεύτερον, παρακολουθώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τακρυπτονομίσματα, όχι μόνο από μεμονωμένους επενδυτές, αλλά και από μεγάλουςχρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αποφασίσαμε να στρέψουμε την προσοχή μας σεχαρτοφυλάκια που βασίζονται σε αυτά. Πρόθεσή μας είναι η έρευνα του κατά πόσοπροηγούμενα αποτελέσματα ερευνών επαληθεύονται και σε χαρτοφυλάκια μεκρυπτονομίσματα. Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν φαίνεται να έχειπραγματοποιηθεί ξανά μία παρόμοια έρευνα στο παρελθόν. Τα κρυπτονομίσματαέχουν έρθει για να παραμείνουν, με την ανάγκη μελέτης τους να κρίνεται πιουποχρεωτική από ποτέ.
Λέξη κλειδί Factor models
Μοντέλα γραμμικού / μη γραμμικού shrinkage
Παραγοντικά μοντέλα
Cryptocurrencies
Asset allocation
Naïve portfolio
Linear / nonlinear shrinkage models
Ισοβαρές χαρτοφυλάκιο
Κατανομή βαρών σε προϊόντα
Κρυπτονομίσματα
Διαθέσιμο από 2022-03-19 20:04:54
Ημερομηνία έκδοσης 02/01/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-19 20:04:54
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/