Συλλογές
Τίτλος Storable goods markets with time-inconsistent consumers
Εναλλακτικός τίτλος Αγορές αποθηκεύσιμων αγαθών με χρονικά ασυνεπείς καταναλωτές
Δημιουργός Zampetakis, Nikiforos, Ζαμπετάκης, Νικηφόρος
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Zacharias, Eleftherios
Dioikitopoulos, Evangelos
Antoniou, Fabio
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 42p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9271
Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική, εξετάζονται δυναμικές αποφάσεις τιμολόγησης ενός μονοπωλητή αποθηκεύσιμων αγαθών, ο οποίος αντιμετωπίζει ασυνεπείς με το χρόνο καταναλωτές σε μια αγορά όπου η ζήτηση αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Εξάγω το βέλτιστη ακολουθία τιμών του μονοπωλιτή υπό πλήρη και περιορισμένη δέσμευση, για γενικές συναρτήσεις ζήτησης. Χρησιμοποιώντας μια τυπική γραμμική συνάρτηση ζήτησης, δείχνω ότι όσο πιο ανυπόμονοι είναι οι καταναλωτές, η τιμή υπό περιορισμένη δέσμευση πλησιάζει περισσότερο την τιμή υπό πλήρη δέσμευση.
I study dynamic pricing decisions of a storable good monopolist, who faces time-inconsistent consumers in a market where demand is growing over time. I derive the optimal pricing scheme of the monopolist under full and limited commitment, for general demand functions. Using a standard linear demand function, I show that the more time-impatient are the consumers, price under limited commitment comes closer to the price under full commitment.
Λέξη κλειδί Συμπεριφορικά οικονομικά
Αποθηκεύσιμα αγαθά
Βιομηχανική οργάνωση
Χρονική ασυνέπεια
Μονοπώλιο
Industrial organization
Storable goods
Behavioural economics
Time inconsistency
Monopoly
Διαθέσιμο από 2022-03-16 10:22:18
Ημερομηνία έκδοσης 03/09/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-16 10:22:18
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/