Συλλογές
Τίτλος H επιχειρηματική στρατηγική ως παράγοντας πληροφόρησης για την ποιότητα των λογιστικών αποτελεσμάτων
Εναλλακτικός τίτλος Business strategy as an information factor for the quality of accounting results
Δημιουργός Σαουάχνι, Οδυσσέας
Συντελεστής Χέβας, Δημοσθένης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Μπάλλας, Απόστολος
Καραμπίνης, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 82σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9026
Περίληψη The key question that is considered in this dissertation is whether there is a relationship between earnings quality and business strategy. In order to examine the quality of earnings we followed the three approaches. In this context, the tests that will be performed are briefly presentedIn the framework of this thesis, the business strategy will be examined as an information factor for the quality of earnings in an organization. For the concept of earnings quality, the criteria of discretionary accruals, of conservatism and persistence were used. While the strategy factor was based on the theoretical analysis of Miles and Snow (1978). According to this analysis, companies are characterized - based on their mode of operation - as prospectors, defenders, analyzers, and reactors. This paper examines the theoretical studies that have been done in the previous years around the quality of earnings, as well as the factor of strategy, and then examines with empirical analysis whether the factor of strategy is indeed a statistically important factor for quality of earnings. Data from the United Kingdom, Germany, Italy and France for the period 2009-2020 will be used for the empirical analysis. From the findings of the empirical study, which is conducted in the context of the above dissertation, it appears that the strategy factor is a statistically important factor to examine the quality of profits. At the same time, it turns out that companies that follow a defender’s strategy are more likely to be manipulated accounting results, while companies that follow a prospector’s strategy are more likely to observe accounting conservatism and low persistence. From the above emerge positive indications and important findings regarding the strategy factor and its importance.
Το βασικό ερώτημα το οποίο εξετάζεται στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι αν υπάρχει σχέση μεταξύ ποιότητας κερδών και επιχειρηματικής στρατηγικής. Προκειμένου να εξετάσουμε την ποιότητα των κερδών ακολουθήσαμε τις τρεις προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται περιληπτικά οι έλεγχοι οι οποίοι θα γίνουν. Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας θα εξετασθεί η επιχειρηματική στρατηγική ως παράγοντας πληροφόρησης για την ποιότητα των κερδών σε έναν οργανισμό. Για την έννοια της ποιότητας των κερδών αξιοποιήθηκαν τα κριτήρια των διακριτών δεδουλευμένων της συντηρητικότητας και της μονιμότητας. Ενώ ο παράγοντας της στρατηγικής βασίστηκε στη θεωρητική ανάλυση των Miles και Snow(1978). Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση οι εταιρείες χαρακτηρίζονται -με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους- σε οραματιστές, υπερασπιστές, αναλυτές και αντιδρώντες. Η εργασία αυτή εξετάζει τις θεωρητικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια γύρω από την ποιότητα των κερδών, καθώς και από τον παράγοντα της στρατηγικής ,ενώ στη συνέχεια εξετάζει με εμπειρική ανάλυση εάν ο παράγοντας της στρατηγικής αποτελεί πράγματι έναν στατιστικά σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα των κερδών. Για την εμπειρική ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο ,τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία για την χρονική περίοδο 2009-2020. Από τα ευρήματα της εμπειρικής μελέτης, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της παραπάνω διπλωματικής εργασίας, προκύπτει ότι ο παράγοντας στρατηγικής είναι ένα στατιστικά σημαντικός παράγοντας για να εξετάσουμε την ποιότητα των κερδών. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι στις εταιρείες που ακολουθούν στρατηγική υπερασπιστών είναι πιθανότερο να υπάρξει χειραγώγηση των λογιστικών αποτελεσμάτων, ενώ στις εταιρείες που ακολουθούν στρατηγική οραματιστών είναι πιθανότερο να παρατηρηθεί λογιστικός συντηρητισμός και χαμηλή μονιμότητα . Από τα παραπάνω προκύπτουν θετικές ενδείξεις και σημαντικά ευρήματα ως προς τον παράγοντα της στρατηγικής και τη σημαντικότητά του
Λέξη κλειδί Persistence
Διακριτά δεδουλευμένα
Λογιστικός συντηρητισμός
Μονιμότητα κερδών
Earnings quality
Business strategy
Discretionary accruals
Accounting conservatism
Ποιότητα κερδών
Επιχειρηματική στρατηγική
Διαθέσιμο από 2022-01-07 18:19:04
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-07 18:19:04
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/