Συλλογές
Τίτλος Serum uric acid, endothelial function, and small vessel remodeling: a compound association in humans
Εναλλακτικός τίτλος Ουρικό οξύ, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και μικροαγγειακή αναδιαμόρφωση: μια συμμιγής σχέση στον ανθρώπινο οργανισμό
Δημιουργός Alexopoulos, Georgios I., Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής Vasdekis, Vassilis
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9012
Περίληψη Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει εάν το ουρικό οξύ μπορεί να παρέχει πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη σοβαρότητα της μικροαγγειακής αναδιαμόρφωσης, σε σχέση με την αρχική πληροφορία που λαμβάνεται από τις κοινές βαθμολογίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς, καθώς και εάν η σχέση μεταξύ ουρικού οξέος και μικροαγγειακής αναδιαμόρφωσης μεσολαβείται από την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και τη μειωμένη διαθεσιμότητα νιτρικού οξειδίου.
The purpose of this study is to assess whether SUA can provide additional information on the severity of resistance artery remodeling than that obtained from common scores used to define the patient’s cardiovascular CV risk,ans also whether the relationship between SUA and resistance artery remodeling is mediated by endothelial dysfunction and reduced NO availability.
Λέξη κλειδί Ανάλυση διαμεσολάβησης
Δομικά μοντέλα εξισώσεων
Ανάλυση μονοπατιού
Λανθάνουσες μεταβλητές
Ουρικό οξύ
Serum uric acid
Latent variables
Path analysis
Mediation analysis
Structural equation modeling
Διαθέσιμο από 2022-01-03 15:38:25
Ημερομηνία έκδοσης 01/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-03 15:38:25
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/