Συλλογές
Τίτλος Real earnings management and the predictive ability of operating cash flows: a study of German listed firms
Εναλλακτικός τίτλος Διαχείριση πραγματικών κερδών και προγνωστική ικανότητα λειτουργικών ταμειακών ροών: μελέτη γερμανικών εισηγμένων εταιρειών
Δημιουργός Σαλταπίδας, Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σιουγλέ, Γεωργία
Καρατζήμας, Σωτήριος
Παπαδάκη, Αφροδίτη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 24σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9011
Περίληψη The primary objective of financial statements is to provide useful information to its users for prediction and decision-making purposes according to FASB (1978). While the agency theory states that managers use their discretion to manage earnings through real activities (REM) in order to maximize their own interest, the quality of financial statements is expected to be reduced. This study aims to find evidence on the altering of financial statements quality in the presence of real earnings management using data from German listed companies in DAX during the period 2011-2020. The findings can be considered by users of financial statements when making predictions of the future value of a firm.
Ο πρωταρχικός σκοπός των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το FASB είναι η παροχή, στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, χρήσιμης και αξιόπιστης πληροφόρησης. Οι μάνατζερ για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα ασκούν πολιτικές επηρεάζοντας τις λειτουργίες της επιχείρησης, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η απάντηση στο ερώτημα, αν η ικανότητα των ταμειακών ροών λειτουργικής δραστηριότητας να προβλέπουν μελλοντικές ταμειακές ροές μειώνεται όταν ασκείται διαχείριση κερδών μέσω των δραστηριοτήτων με τη χρήση οικονομικών πληροφοριών από γερμανικές εισηγμένες εταιρείες στο δείκτη DAX κατά την περίοδο 2011-2020. Τα ευρήματα μπορούν να ληφθούν υπόψη από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων κατά τη διαδικασία της πρόβλεψης της αξίας μιας εταιρείας μέσω των ταμειακών ροών λειτουργικής δραστηριότητας.
Λέξη κλειδί Πληροφοριακή αξία
Προβλεπτική ικανότητα
Ταμειακές ροές λειτουργικής δραστηριότητας
Διαχείριση κερδών μέσω των δραστηριοτήτων
Θεωρία της αντιπροσώπευσης
Cash flows from operation
Earnings management
Real activities
Predictive ability
Value relevance
Διαθέσιμο από 2022-01-03 14:42:48
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-03 14:42:48
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/