Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα
Εναλλακτικός τίτλος Research on the factors that affect job satisfaction of employees in the public sector
Δημιουργός Αναστασίου, Σοφία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δεληγιάννη, Ιωάννα
Λιούκας, Σπυρίδων
Βουδούρη, Ειρήνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 118σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8879
Περίληψη The present research aims to investigate the job satisfaction of employees in the Public Sector, as well as the factors that affect it.The quantitative method was selected using a questionnaire and as a representative body of the Public Sector, the Athens University of Economics and Business. 155 questionnaires of administrators were collected and analyzed. Job satisfaction was measured in relation to the immediate Supervisor, colleagues, nature of work, recognition / rewards, development, autonomy, training, communication with other Departments, feedback, working environment / working conditions .Τhe reliability of the measurements was examined by conducting a reliability analysis for the questions concerning each factor separately. The value of each factor was calculated from the average of the questions, as indicated by the value of the Cronbach index a. Using descriptive statistics, the demographic statistics of those who answered the questionnaire were calculated, as well as the frequencies of the individual questions. The correlation values of the Pearson index between the factors were calculated. The linear regression technique was applied and five models emerged, which explain as much of the variability of the responses as possible.The results of the research showed that job satisfaction is generally positive for employees of the Athens University of Economics and Business. The "Immediate Supervisor" presents the highest average value. The lowest average values are observed in the factors "Education" and "Evolution". From the adaptation of the complete linear regression model it results that only the factors "Work Environment/Working Conditions" and "Nature of Work" are statistically significant at a significance level of 0.01 and the factors "Recognition/Rewards" and "Colleagues" are statistically significant at a significance level of 0.05.
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να διερευνηθεί η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.Επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος με χρήση ερωτηματολογίου και ως αντιπροσωπευτικός φορέας του Δημοσίου Τομέα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 155 ερωτηματολόγια από διοικητικούς υπαλλήλους. Μετρήθηκε η εργασιακή ικανοποίηση που προκύπτει σχετικά με τον άμεσο Προϊστάμενο, τους συναδέλφους, τη φύση της εργασίας, την αναγνώριση/ανταμοιβές, την εξέλιξη, την αυτονομία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία με τα άλλα Τμήματα, την ανατροφοδότηση, το εργασιακό περιβάλλον/συνθήκες εργασίας. Εξετάστηκε η αξιοπιστία των μετρήσεων με διεξαγωγή ανάλυσης αξιοπιστίας για τις ερωτήσεις που αφορούν τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά. Υπολογίστηκε η τιμή του κάθε παράγοντα από το μέσο όρο των ερωτήσεων, όπως υπέδειξε η τιμή του δείκτη Cronbach a. Με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής υπολογίστηκαν τα δημογραφικά στατιστικά όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, καθώς και οι συχνότητες των επιμέρους ερωτήσεων. Υπολογίστηκαν οι τιμές συσχέτισης του δείκτη Pearson μεταξύ των παραγόντων. Εφαρμόστηκε η τεχνική της γραμμικής παλινδρόμησης και αναδείχθηκαν πέντε μοντέλα, τα οποία εξηγούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότητας των απαντήσεων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι γενικά θετική στους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο «Άμεσος Προϊστάμενος» παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μέση τιμή. Οι μικρότερες μέσες τιμές παρατηρούνται στους παράγοντες «Εκπαίδευση» και «Εξέλιξη». Από την προσαρμογή του πλήρους μοντέλου της γραμμικής παλινδρόμησης προκύπτει ότι μόνο οι παράγοντες «Εργασιακό Περιβάλλον/Συνθήκες Εργασίας» και «Φύση της Εργασίας» είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 και οι παράγοντες «Aναγνώριση/Aνταμοιβές» και «Συνάδελφοι» είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05
Λέξη κλειδί Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης
Εργαζόμενοι
Δημόσιος τομέας
Job satisfaction
Factors affecting job satisfaction
Εργασιακή ικανοποίηση
Employees
Public sector
Διαθέσιμο από 2021-11-05 15:15:46
Ημερομηνία έκδοσης 10/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-11-05 15:15:46
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/