Συλλογές
Τίτλος Implementation of IFRS 16: analysis and effects on companies' key financial ratios
Εναλλακτικός τίτλος Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16: ανάλυση και επιδράσεις στους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες των εταιρειών
Δημιουργός Michailidou, Kyriaki, Μιχαηλίδου, Κυριακή
Συντελεστής Karampinis, Nikolaos
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Demirakos, Efthymios
Doukakis, Leonidas
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8870
Περίληψη Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 την 1η Ιανουαρίου 2019, και η επίδρασή του στους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ποσών του ισολογισμού, των δεικτών κερδοφορίας, των δεικτών μόχλευσης και των μέτρων πιστοληπτικής ικανότητας. Με την έναρξη ισχύος του ΔΠΧΑ 16 στις αρχές του 2019, οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν ένα νέο σύνολο κανόνων κατά την προετοιμασία των οικονομικών τους καταστάσεων για το 2019, καθώς και για τυχόν επόμενα έτη. Η υποχρεωτική υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 υποτίθεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού των εταιρειών καθώς και το επίπεδο μόχλευσης, ρευστότητας, κερδοφορίας, κύκλου εργασιών, κάλυψης τόκων και πιστοληπτικής ικανότητας.Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 95 ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που εφάρμοσαν το IRFS 16 από 1.1.2019, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 αύξησε σημαντικά τα περιουσιακά στοιχεία, αύξησε τις υποχρεώσεις, αύξησε τη μόχλευση, μείωσε τη ρευστότητα, μείωσε την κερδοφορία, όχι αυξημένο καθαρό περιθώριο, μείωση του κύκλου εργασιών των περιουσιακών στοιχείων, μειωμένη κάλυψη τόκων και, τέλος, μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 δεν ήταν μεγαλύτερη σε εταιρείες με μη μηδενική ένταση μίσθωσης. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, η μείωση της κερδοφορίας και η μείωση του κύκλου εργασιών των περιουσιακών στοιχείων ήταν σημαντικά υψηλότερη στους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων και της υψηλής τεχνολογίας.Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι το ΔΠΧΑ 16 αναμένεται να έχει, γενικά, αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά των εταιρειών, αν και τα περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται, ειδικά για αυτά που προέρχονται από καταναλωτικά προϊόντα και βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, εταιρείες από όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν λειτουργικά μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΑ θα επιδεινώσει την οικονομική τους κατάσταση. Επομένως, οι εταιρείες θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν τέτοια μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτώντας τα με ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον εν μέρει, προκειμένου να είναι σε καλύτερη θέση.
The thesis topic is the implementation of IFRS 16, which replaced IAS 17 on 1 January 2019, and its effect on companies’ key financial ratios, including, among others, balance sheet amounts, profitability ratios, leverage ratios and creditworthiness measures. With the entry into force of IFRS 16 in the beginning of 2019, companies should adhere to a new set of rules when preparing their 2019, as well as any following years, financial statements. The compulsory adoption of IFRS 16 is supposed to significantly affect companies’ some balance sheet figures as well as their level of leverage, liquidity, profitability, assets turnover, interest coverage and creditworthiness. Using a sample of 95 Greek companies listed in Athens Stock Exchange which did apply the IRFS 16 since 1.1.2019, it was found that implementation of IFRS 16 significantly increased assets, increased liabilities, increased leverage, decreased liquidity, decreased profitability, didn’t increased net margin, decreased assets turnover, decreased interest coverage, and, finally, decreased creditworthiness. Moreover, it was found that the impact of implementation of IFRS 16 was not greater in companies with non-zero lease intensity. Finally, it was found that assets increase, profitability decrease, and assets turnover decrease was significantly higher in the industries of consumers’ products and high technology. These findings show that IFRS 16 is expected to have, generally, a negative impact in companies’ financials, although assets are growing, especially for those come from consumers’ products and high technology industries. However, companies from all industries which use operating leased assets should take into serious consideration that IFRS enforcement will make worse their financial position. Therefore, companies should think to purchase such leased assets financing them with equity capital, at least partially, in order to be in better position.
Λέξη κλειδί Leased assets
Financial position
Financial ratios
Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
Οικονομική κατάσταση
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Διαθέσιμο από 2021-10-27 00:16:15
Ημερομηνία έκδοσης 09/27/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-27 00:16:15
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/