Συλλογές
Τίτλος The diversification benefits of alternative asset classes
Εναλλακτικός τίτλος Tα οφέλη διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων με την χρήση εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων
Δημιουργός Δαμιανίδου, Ελευθερία-Μαργαρίτα
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8842
Περίληψη O στόχος της εργασίας είναι η παρατήρηση και η έρευνα πιθανών οφελών από την εισαγωγή εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
The aim of this thesis is to observe and research the possible benefits of introducing alternative assets to the investment portfolio.
Λέξη κλειδί Χαρτοφυλάκιο
Εμπορεύματα
Ακίνητα
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Real estate sector
Foreign exchange
Portfolio
Commodities
Διαθέσιμο από 2021-10-20 18:07:19
Ημερομηνία έκδοσης 10/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-20 18:07:19
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/