Συλλογές
Τίτλος Cross-border mergers and acquisitions: Chinese outward M&A in the European Union
Εναλλακτικός τίτλος Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές: κινεζικές εξερχόμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημιουργός Δάρα, Άννα-Μαρία
Συντελεστής Milliou, Chrysovalantou
Chatzipanagiotou, Panagiotis
Vella, Eugenia
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 55p
Γλώσσα de
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική στοχεύει στην παρατήρηση, μέσω της θεωρίας και των σχετικών ερευνών, των κινεζικών εξωτερικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ευνοϊκές συνθήκες της κοινής αγοράς και οι διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας έχουν επηρεάσει θετικά και τις δύο οικονομίες και έχουν ανοίξει περαιτέρω το δρόμο για την κινεζική επέκταση στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά.Από την ανάλυση παρατηρούνται τα βασικά κίνητρα, τα αποτελέσματα και τα μειονεκτήματα των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, των διασυνοριακών συγχωνεύσεων, αλλά και των κινεζικών πρακτικών. Επιπλέον, αναλύεται το αντίκτυπο των κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων (SOE) στον ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς και την αυξανόμενη ανησυχία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανταγωνισμού.Η εργασία προσφέρει χρήσιμη θεωρητική και εμπειρική γνώση για τις κινεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ΕΕ και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές αρχές για να διασφαλίσουν την τήρηση των πρακτικών θεμιτού ανταγωνισμού και την παροχή επαρκούς προστασίας στις μικρές επιχειρήσεις.
The dissertation aims to observe through theory and the relevant research the Chinese outward Mergers and Acquisitions (M&As) in the European Union (EU). The favorable circumstances of the common market and the bilateral trade relationship between the EU and China have impacted positively both economies and have further paved the way for the Chinese expansion into the European common market.From the analysis the key motivators, effects and disadvantages are observed. Additionally, it is analyzed the impact of Chinese State-Owned Enterprises (SOEs) that endeavor in the EU have on the common market and the rising concern of European Institutions for effectiveness of the competition policies.The paper offers useful theoretical and empirical insight to the Chinese M&A in the EU and the problems that the European Authorities must face to guarantee fair competition practices and provide adequate protection for small companies.
Λέξη κλειδί Ευρωπαϊκή Ένωση
Κίνα
Mergers
Aquisitions
FDI
China
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-18 21:13:23
Ημερομηνία αποδοχής 2021-10-22 14:29:29
Δικαιώματα χρήσης Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/