Συλλογές
Τίτλος H πολιτική οικονομία πίσω από την κατανομή αρμοδιοτήτων στην ΕΕ
Εναλλακτικός τίτλος The political economy behind the distribution of competences in the EU
Δημιουργός Τσιαμπούλα, Αλίκη-Κωνσταντίνα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Πλιάκος, Αστέριος
Παγουλάτος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 37σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8718
Περίληψη This thesis studies the distribution of political competences between the European Union and its Member countries. First, I refer to the reasons that created the institutionalized distribution of competences and the current situation. In the process, we examine this distribution using economic tools (economies of scale, externalities) and the economic theory of fiscal federalism. Finally, we study and propose improvements that could be made to the separation of political competences within the European Union from an economic point of view and based on the preferences of the people.
Η παρούσα εργασία μελετά την κατανομή πολιτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που την αποτελούν. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στις αιτίες που δημιούργησαν τη θεσμοθετημένη κατανομή των αρμοδιοτήτων και στην παρούσα κατάσταση. Στην πορεία, εξετάζουμε την κατανομή αυτή με τη χρήση οικονομικών εργαλείων (οικονομίες κλίμακας, εξωτερικότητες) και της οικονομικής θεωρίας του δημοσιονομικού φεντεραλισμού. Τέλος, μελετάμε και προτείνουμε τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο διαχωρισμό των πολιτικών αρμοδιοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οικονομική σκοπιά και με βάση τις προτιμήσεις των πολιτών.
Λέξη κλειδί Κατανομή αρμοδιοτήτων
Δημοσιονομικός φεντεραλισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
Distribution of competences
Fiscal federalism
European Union
Διαθέσιμο από 2021-07-14 22:53:05
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-07-14 22:53:05
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/