Συλλογές
Τίτλος Παράγοντες δημιουργίας αξίας για πελάτες B2B που εξυπηρετούνται από καταστήματα λιανικής
Δημιουργός Χαλμπέ, Ναταλία
Συντελεστής Τσόγκας, Μάρκος
Σιώμκος, Γεώργιος
Καρδαράς, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8660
Περίληψη Η παρούσα ερευνητική εργασία μελέτησε τους παράγοντες που δημιουργούν αξία στους Β2Β πελάτες όταν εξυπηρετούνται από καταστήματα λιανικής πώλησης. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εταιρίες λιανικού εμπορίου, καθώς γνωρίζοντας το τι δημιουργεί αξία στους πελάτες τους, θα τους δώσει την δυνατότητα να ικανοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες τους, χτίζοντας τόσο μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας όσο και την προσήλωσή τους. Στην αρχή της έρευνας, έγινε μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με την δομή της αγοράς Β2Β, τον τρόπο λήψης της αγοραστικής απόφασης, τις σχέσεις που διέπουν τα μέρη που συνεργάζονται καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν στην προσήλωση των πελατών. Στο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας, ενώ στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα καθώς και οι προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική διερεύνηση.
This research paper studied the factors that create value for B2B customers when served by retail stores. This topic is particularly important for retail companies, as knowing what creates value for their customers will enable them to meet their needs more effectively, building both long-term relationships and customer loyalty. At the beginning of the research, a study of the existing literature was conducted regarding the structure of the B2B market, how the purchase decision is made, the relationships that govern the parties working together and the factors that influence customer commitment. Subsequently, the methodology followed to conduct the research is presented, and the following chapter presents the findings of the research. In the final chapter of the research, the conclusions as well as the recommendations for further future investigation are presented.
Λέξη κλειδί B2C
Β2Β
Προσήλωση
Σχέσεις
Αξία
B2C
Β2Β
Commitment
Relationships
Value
Διαθέσιμο από 2021-06-09 22:55:26
Ημερομηνία έκδοσης 06/09/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-06-09 22:55:26
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/