Συλλογές
Τίτλος Η συμπεριληπτική ηγεσία και η δέσμευση στην οργανωσιακή αλλαγή. Ο ρόλος της εργασιακής αυτονομίας και της οργανωσιακής υποστήριξης
Εναλλακτικός τίτλος Inclusive leadership and commitment to organizational change. The mediating role of job autonomy and perceived organizational support
Δημιουργός Παπαχρόνη, Ευγενία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Νικολάου, Ιωάννης
Κατσαρός, Κλεάνθης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 133σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8575
Περίληψη The aim of the present research is to highlight a very important issue of organizations and especially for the Human Resource Management. It examines the impact of inclusive leadership on employee’s commitment to organizational change and explores the mediating role of job autonomy and perceived organizational support in this relationship. The survey involved 205 employees from two companies of the retail sector. The research findings note that the existence of inclusive leadership contributes to employee’s commitment towards organizational change; as well as the confirmed that job autonomy and perceived organizational support significantly mediate the relationship between inclusive leadership and commitment to change. At the end of the research, theoretical and practical implications are analyzed
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο της να αναδείξει ένα πολύ σημαντικό θέμα για το περιβάλλον των οργανισμών και ιδιαίτερα για τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Εξετάζει την επίδραση της συμπεριληπτικής ηγεσίας στην δέσμευση των εργαζομένων ως προς την οργανωσιακή αλλαγή και ερευνά το ρόλο της εργασιακής αυτονομίας και της αντιληπτής οργανωσιακής υποστήριξης ως διαμεσολαβητές στη σχέση αυτή. Στην έρευνα συμμετείχαν 205 εργαζόμενοι από δύο επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η ύπαρξη συμπεριληπτικής ηγεσίας συμβάλει στην δέσμευση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή∙ και επιπλέον επιβεβαίωσε πως η εργασιακή αυτονομία και η αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη, είναι σημαντικοί διαμεσολαβητές στη σχέση μεταξύ συμπεριληπτικής ηγεσίας και δέσμευσης στην αλλαγή. Στο τέλος της έρευνας παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων
Λέξη κλειδί Συμπεριληπτική ηγεσία
Οργανωσιακή δέσμευση
Δέσμευση στην αλλαγή
Οργανωσιακή αλλαγή
Αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη
Organizational change
Inclusive leadership
Organizational commitment
Commitment to change
Perceived organizational support
Διαθέσιμο από 2021-04-26 13:37:56
Ημερομηνία έκδοσης 31/03/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-26 13:37:56
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/