Συλλογές
Τίτλος Η ανάπτυξη του ψηφιακού καναλιού πωλήσεων για τα ελληνικά super market και η αντίληψη των καταναλωτών
Εναλλακτικός τίτλος The development of the digital sales channel for the Greek super markets and consumers perception
Δημιουργός Ζυγομαλάς, Απόλλων-Μιχαήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Λεκάκος, Γεώργιος
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 54σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8571
Περίληψη E-commerce is making leaps and bounds in the early decades of the 21st century. In line with therapidly growing number of consumers who choose the internet to make their purchases, the products andservices offered through it are also increasing. One category of products that is growing rapidly in onlineshopping are groceries gaining significant momentum from the effects of the restrictive measuresimposed due to the COVID-19 pandemic crisis. Domestic grocery retailers have timidly begun efforts inrecent years to utilize the digital channel in order to sell their products, while some exclusive digital storesare already active in the market. The new conditions that emerged during the COVID-19 pandemicspurred the sale of food and hygiene items. Due to this fact the need of an effective digital channel ismore than vital. In the present study, the phenomenon of e-groceries will be studied, focusing on thecompanies operating in Greece and specifically on the large supermarket chains of the country Whichcontrols the highest amount of the market share in those goods both through physical network and digital.As part of the study, we will focus also on the evolution of the digital grocery channel globally. We willalso analyze the basic characteristics and economic figures of the domestic food retail sector as well asthe first elements of their digital transition. Finally, the main objective of the study is to assess with realdata the perception of consumers about the newly established e-groceries and to highlight key concerns,barriers and consumer habits that enhance or slow down the digital transition of the industry.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο πραγματοποιεί άλματα προόδου τις πρώτες δεκαετίες του 21 ου αιώνα. Σεαντιστοιχία με τον ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών που επιλέγουν το διαδίκτυο για ναπραγματοποιήσουν τις αγορές τους , αυξάνονται και τα προϊόντα κι οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσωαυτού. Μια κατηγορία προϊόντων που παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη στις αγορές μέσω διαδικτύου είναιτα είδη σούπερ μάρκετ, παίρνοντας σημαντική ώθηση από τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων πουεπιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι εγχώριοι λιανοπωλητές ειδών σούπερ μάρκετ είχαναρχίσει δειλά τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες αξιοποίησης του ψηφιακού καναλιού για την πώλησητων προϊόντων τους ενώ στην αγορά δραστηριοποιούνταν ήδη και ορισμένα αποκλειστικά ψηφιακάκαταστήματα. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην εποχή της πανδημίας του COVID-19εκτόξευσαν τις πωλήσεις των ειδών διατροφής και υγιεινής ανάγοντας την ανάγκη δημιουργίαςαποδοτικού ψηφιακού καναλιού πωλήσεων ως επιτακτική . Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί τοφαινόμενο των e – groceries , εστιάζοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καισυγκεκριμένα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερομερίδιο πωλήσεων στα συγκεκριμένα είδη τόσο μέσω φυσικού δικτύου όσο και ψηφιακά. Στα πλαίσιατης εργασίας θα γίνει ακόμη αναφορά στην εξέλιξη του ψηφιακού καναλιού στην παγκόσμια αγορά.Επίσης θα αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και οικονομικά μεγέθη του εγχώριου κλάδουτροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ καθώς και τα πρώτα στοιχεία της ψηφιακής τους μετάβασης. Τέλοςβασικός στόχος της μελέτης είναι να εκτιμηθεί με πραγματικά δεδομένα η αντίληψη των καταναλωτώνσχετικά με τα νεοσύστατα ψηφιακά σούπερ μάρκετ και να αναδειχθούν βασικοί προβληματισμοί ,εμπόδια και καταναλωτικές συνήθειες που ενισχύουν ή επιβραδύνουν την ψηφιακή μετάβαση τουκλάδου.
Λέξη κλειδί Σούπερ μαρκετ
Ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συμπεριφορά καταναλωτή
Grocery e-commerce
E-groceries
Survey
Groceries
Supermarkets
Διαθέσιμο από 2021-04-23 13:44:46
Ημερομηνία έκδοσης 03/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-23 13:44:46
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/