Συλλογές
Τίτλος Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις: προκλήσεις και προβλήματα
Εναλλακτικός τίτλος Implementation of warehouse management systems in Greek SMEs: challenges and problems
Δημιουργός Νικολέντζου, Παρασκευή
Συντελεστής Κρητικός, Εμμανουήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47σ.
Γλώσσα el
Περίληψη This paper examines the supply chain information systems in Greek small and medium enterprises and, in particular, the challenges and problems of their implementation. To this end, the paper examines the theory of logistics and warehouse management, and the literature of ICT systems in SMEs, digital warehouse management systems, and the combination of the two and their application in warehouses worldwide and nationally, in Greece . Then, the work applies the method of the case study of the company D.SPYRATOS LIVIERATOS & SIA EE in order to examine the application of warehouse information systems.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεργασίες της αποθήκης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις προκλήσεις και τα προβλήματα εφαρμογής τους και το κατά πόσο οι τεχνολογίες αυτές έχουν ενισχύσει την απόδοση των οργανισμών. Προς αυτό τον σκοπό, η εργασία ασχολείται με τη θεωρία των logistics και της διαχείρισης αποθήκης, εξετάζει τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System – WMS) αλλά και την εφαρμογή τους στις αποθήκες παγκοσμίως και στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έπειτα, η εργασία εφαρμόζει τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης της εταιρείας Δ.ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με σκοπό να εξετάσει την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων αποθήκης και κατά πόσο μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση τους.
Λέξη κλειδί Case study
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Greece
VMS
Warehouse management systems
Logistics
Ελλάδα
Μελέτη περίπτωσης
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πληροφοριακά συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης 31-03-2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-13 20:31:26
Ημερομηνία αποδοχής 2021-04-17 10:11:47
Δικαιώματα χρήσης Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/