Συλλογές
Τίτλος Mοντέλο ανασχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας: η περίπτωση του Ομίλου GR.SARANTIS S.A.
Εναλλακτικός τίτλος Supply chain reengineering model: the case of the Group GR.SARANTIS S.A.
Δημιουργός Αποστόλου, Λαμπρινή
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Κρητικός, Εμμανουήλ
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8543
Περίληψη Market demands are constantly setting new rules in terms of competitiveness. Thus, companies in order to be able to adapt and quickly meet the needs that arise, they need to proceed with structural changes, which are achieved through a re-engineering process. To be more specific, the subject of this dissertation entitled ‘’Supply Chain Re-engineering Model: The Case of the GR.SARANTIS S.A.’’ concerns the study and analysis of the supply network of a real business at a subsidiary level. What is being considered is a proposal of improvement for the current supply situation of the Sarantis Group abroad. In other words, what is proposed is the redesign of the Group's supply network, which is based on the special case of linear programming problems, and that is the transshipment problem. At the same time, the solution of the proposed model is achieved with the LINGO software, which is suitable for solving linear programming problems. At the end of the dissertation, it becomes clear that the re-engineering of the supply chain is considered necessary for similar companies which are looking for a competitive advantage, as the results of the research showed that such a network can thrive and even with convenient development prospects. Therefore, this methodology can become a guide for making improvements in complex supply chains. The generality of the methodology lies in the fact that all the steps have been recorded, from the moment the problem is identified until the detailed implementation of the solution.
Οι απαιτήσεις της αγοράς θέτουν συνεχώς νέους κανόνες σε ότι αφορά το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να ικανοποιήσουν γρήγορα τις ανάγκες που προκύπτουν, χρειάζεται να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές, η οποίες επιτυγχάνονται μέσα από μια διαδικασία ανασχεδιασμού. Συγκεκριμένα το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας με τίτλο ¨Μοντέλο Ανασχεδιασμού Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Η Περίπτωση Του Ομίλου GR.SARANTIS S.A¨ , αφορά την μελέτη και ανάλυση του δικτύου εφοδιασμού μιας πραγματικής επιχείρησης σε θυγατρικό επίπεδο. Αυτό που εξετάζεται είναι μία πρόταση βελτίωσης για την παρούσα κατάσταση εφοδιασμού του Ομίλου Σαράντη στο εξωτερικό. Προτείνετε δηλαδή ο ανασχεδιασμός του δικτύου εφοδιασμού του Ομίλου , ο οποίος βασίζεται στην ειδική περίπτωση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, που είναι το πρόβλημα της διαμεταφοράς ή μεταφόρτωσης. Παράλληλα η επίλυση του προτεινόμενου μοντέλου επιτυγχάνεται με την χρήση του λογισμικού LINGO, το οποίο ενδείκνυται για προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού. Στο τέλος της διπλωματικής γίνεται φανερό ότι ο ανασχεδιασμός στην εφοδιαστική αλυσίδα κρίνεται αναγκαίος και για παρόμοιες επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα , καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να ευδοκιμήσει και μάλιστα με συμφέρουσες προοπτικές εξέλιξης. Συνεπώς η μεθοδολογία αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την πραγματοποίηση βελτιώσεων σε περίπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού. Η γενικότητα της μεθοδολογίας έγκειται στο γεγονός ότι έχουν καταγραφεί όλα τα βήματα, από την στιγμή που εντοπίζεται το πρόβλημα μέχρι και την αναλυτική διεξαγωγή της επίλυσης.
Λέξη κλειδί LINGO Software
Linear programming modelling
Transshipment problem
Supply chain reengineering
Supply chain
Εφοδιαστική αλυσίδα
Ανασχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας
Μοντέλο διαμεταφοράς
Μοντελοποίηση γραμμικού προγραμματισμού
Λογισμικό LINGO
Διαθέσιμο από 2021-04-13 16:43:23
Ημερομηνία έκδοσης 04/13/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-13 16:43:23
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/