Συλλογές
Τίτλος Χρήση της ψηφιακής σήμανσης στις επιχειρήσεις με έμφαση σε καταστήματα λιανικής
Δημιουργός Κακαβάς, Στυλιανός
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Φραϊδάκη, Κατερίνα
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8536
Περίληψη Digital signage is used to display digital content through screens in public places, transportation systems, museums, stadiums, retail stores, hotels, restaurants, and corporate buildings. The content of the signage is always adapted to the audience to which it is addressed and can be informative, entertaining, or promotional. In recent decades it has been used more and more in retail spaces to create an attractive pleasant atmosphere, to attract the public, to inform them about offers and products and as a final goal to increase the sales. Globally, digital signage is becoming the subject of scientific research that seeks to identify and measure its impact on the public, to reconcile content and the public, improve the image of businesses and their profits.The purpose of the dissertation was to investigate the use of digital signage in the field of retail sales in Greece. The survey was conducted through a questionnaire addressed to retailers. The use of a questionnaire is an important quality tool in marketing research to obtain information about the target audience and draw safe conclusions. The questionnaire included questions about how the company advertised, its financial impact on revenue and expenses, whether the participants are aware of the existence and benefits of digital signage, if they use it and what benefits and problems they face with its use.
Η ψηφιακή σήμανση χρησιμοποιείται για την προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω οθονών σε δημόσιους χώρους, συστήματα μεταφοράς, μουσεία, στάδια, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρικά κτίρια. Το περιεχόμενο της σήμανσης κάθε φορά προσαρμόζεται στο κοινό στο οποίο απευθύνεται και μπορεί να είναι ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή προωθητικό. Τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε χώρους λιανικής για την δημιουργία ελκυστικής ευχάριστης ατμόσφαιρας, την προσέλκυση του κοινού, την ενημέρωση του πάνω σε προσφορές και προϊόντα και εν κατακλείδι την αύξηση των πωλήσεων. Παγκοσμίως η ψηφιακή σήμανση γίνεται αντικείμενο επιστημονικής έρευνας που προσπαθεί να διαπιστώσει και μετρήσει την επίδρασή της στο κοινό, να συνταιριάξει περιεχόμενο και κοινό, βελτιώνοντας την εικόνα των επιχειρήσεων και τα κέρδη τους.Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της χρήσης της ψηφιακής σήμανσης στον χώρο της λιανικής πώλησης καθώς και σε καταστήματα στην Ελλάδα. Η έρευνα έγινε μέσω ερωτηματολογίου το οποίο απευθυνόταν σε υπεύθυνους επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και εστίασης. Η χρήση ερωτηματολογίου είναι ένα σημαντικό ποιοτικό εργαλείο στην έρευνα του μάρκετινγκ για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το κοινό-στόχο και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο διαφήμισης της εκάστοτε επιχείρησης, τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής σε έσοδα και έξοδα, αν είναι ενήμεροι οι συμμετέχοντες για την ύπαρξη και οφέλη της ψηφιακής σήμανσης, αν την χρησιμοποιούν και τι οφέλη και προβλήματα αντιμετωπίζουν με την χρήση της.
Λέξη κλειδί Εστίαση
Digital signage
Retail
Cafe
Restaurants
Ψηφιακή σήμανση
Λιανικό εμπόριο
Διαθέσιμο από 2021-04-10 21:29:27
Ημερομηνία έκδοσης 03/30/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-10 21:29:27
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/