Συλλογές
Τίτλος Information and digital technologies of Industry 4.0: implications on supply chain
Εναλλακτικός τίτλος Πληροφορίες και ψηφιακές τεχνολογίες του Industry 4.0: επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα
Δημιουργός Σκούφη, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Κρητικός, Εμμανουήλ
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8359
Περίληψη The current thesis consists of two parts, as it includes a literature review on Industry 4.0 and a presentation of my internship at Nestlé Hellas group. The research part of the thesis explores the supply chain and the implications of Industry 4.0. Particularly, it presents the contribution of new technologies and stresses the role of the digital twin technology as a tool in optimizing performance and decision making. The factors concerning whether an organization is ready to incorporate Industry 4.0, are also investigated. The literature review reaches various conclusions regarding Industry 4.0 in the field of Supply Chain. The rest of the thesis is a report about my internship. It includes a description of the company and department where the internship took place. Moreover, it provides a detailed presentation of the duties and the daily procedures.
Η παρούσα διπλωματική, αποτελείται από δύο μέρη, καθώς περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση και μία παρουσίαση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στον όμιλο Nestlé Hellas. Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μελετάται η εφοδιαστική αλυσίδα και οι επιπτώσεις του Industry 4.0. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών και αναλύεται η τεχνολογία digital twin ως ένα εργαλείο βελτιστοποίησης της απόδοσης και της λήψης αποφάσεων. Γίνεται επίσης διερεύνηση των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ετοιμότητας ως προς το Industry 4.0 για έναν οργανισμό. Μέσω έρευνας βασισμένης σε βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα αναφορικά με το Industry 4.0 στον τομέα του Supply Chain. Το υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής καλύπτεται με την παρουσίαση των πεπραγμένων της πρακτικής άσκησης. Αναλύεται η εταιρία, το τμήμα που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση, οι καθημερινές διαδικασίες και τα καθήκοντα μου.
Λέξη κλειδί Ψηφιοποίηση
Eφοδιαστική αλυσίδα
Τεχνολογία
Λήψη αποφάσεων
Supply chain
Digitalization
Technology
Decision making
Industry 4.0
Διαθέσιμο από 2021-02-10 20:02:12
Ημερομηνία έκδοσης 02/09/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-02-10 20:02:12
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/