Συλλογές
Τίτλος Corporate Social Responsibility and skepticism: an investigation of perceived CSR motives and the effect on consumer behavior
Εναλλακτικός τίτλος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και καχυποψία: διερεύνηση των κινήτρων και οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά του καταναλωτή
Δημιουργός Ραχούτη, Ιωάννα, Rachouti, Ioanna
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication
Κοκκινάκη, Φλώρα
Δρόσος, Δημήτριος
Παινέσης, Γρηγόριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7889
Περίληψη Corporate social responsibility (CSR) today is a pervasive preoccupation of businesses worldwide. Not only is it a moral obligation, but also a business imperative, as well, since consumers reward socially responsible corporations in the sense of loyalty and purchase intention. Although pertinent literature over the years has highlighted the beneficial effects of CSR programs on a company’s reputation and to consumers’ behavior, recently there has been a shift in the individuals’ attitudes towards CSR initiatives. There is a widespread concern that firms exploit the trend of social responsibility in order to increase their profits and mislead their customers into believing they care about social causes.This paper contributes to CSR literature by trying to explain how CSR skepticism generates and its impact on consumer-related outcomes in the context of grocery retailers. Attribution theory provides the theoretical framework the study draws on as it suggests that consumers assign to companies egoistic-, values-, and strategic-driven motives and subsequently these motives affect the formation of attitudes. The paper also examines the notion of CSR authenticity and the influence of skepticism on purchase intention and retailer’s equity. With regards to the methodology, a quantitative approach was employed with the use of a questionnaire as the research instrument and a cause-related marketing example as the scenario. The results of the research showed that consumers are not familiarized with the concept of CSR and they hold a rather neutral to positive stance towards the large supermarket chains in Greece. Despite the findings not agreeing with those of previous research, the study consolidated the relation between the discussed terms and set the common ground for future studies.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) σήμερα είναι μια διαδεδομένη ανησυχία των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Όχι μόνο αποτελεί ηθική υποχρέωση, αλλά και επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων, καθώς οι καταναλωτές ανταμείβουν τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες υπό την έννοια της πίστης και της πρόθεσης αγοράς. Αν και η σχετική βιβλιογραφία με την πάροδο των ετών έχει επισημάνει τα ευεργετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων ΕΚΕ στη φήμη μιας εταιρείας και στη συμπεριφορά των καταναλωτών, πρόσφατα υπήρξε μια αλλαγή στη στάση των ατόμων έναντι των πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Υπάρχει μια ευρεία ανησυχία ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την τάση της κοινωνικής ευθύνης για να αυξήσουν τα κέρδη τους και να παραπλανήσουν τους πελάτες τους ώστε να πιστεύουν ότι ενδιαφέρονται για κοινωνικά ζητήματα.Αυτή η εργασία συμβάλλει στη βιβλιογραφία της ΕΚΕ προσπαθώντας να εξηγήσει πώς δημιουργείται η καχυποψία σχετικά με τις δράσεις ΕΚΕ και ο αντίκτυπός της στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τους καταναλωτές στο πλαίσιο των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και συγκεκριμένα των Σουπερμάρκετ. Η θεωρία απόδοσης παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η μελέτη καθώς υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές εκχωρούν σε εταιρείες εγωιστικά, αξιακά και στρατηγικά κίνητρα και, στη συνέχεια, αυτά τα κίνητρα επηρεάζουν το σχηματισμό καταναλωτικών συμπεριφορών. Η εργασία εξετάζει επίσης την έννοια της αυθεντικότητας της ΕΚΕ και την επίδραση του σκεπτικισμού στην πρόθεση αγοράς και στην επωνυμία του λιανοπωλητή.Όσον αφορά τη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε μια ποσοτική προσέγγιση με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου ως ερευνητικού μέσου και ενός σεναρίου σχετικού με μαρκετινγκ σκοπού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και έχουν μια μάλλον ουδέτερη προς θετική στάση απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Παρόλο που τα ευρήματα δεν συμφωνούν με αυτά προηγούμενων ερευνών, η μελέτη εδραίωσε τη σχέση μεταξύ των όρων που συζητήθηκαν και έθεσε έναν κοινό τόπο για μελλοντικές μελέτες.
Λέξη κλειδί Motives
Grocery retailer
Supermarkets
Καχυποψία
Κίνητρα
Σουπερμάρκετ
Corporate Social Responsibility (CSR)
Skepticism
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Διαθέσιμο από 2020-07-20 01:31:34
Ημερομηνία έκδοσης 01-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-07-20 01:31:34
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/