Συλλογές
Τίτλος Study on personalization, emotion and consumer's attitude
Εναλλακτικός τίτλος Μελέτη στην εξατομικευμένη διαφήμιση, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του καταναλωτή
Δημιουργός Παππά, Αντωνία, Pappa, Antonia
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication
Λαμπάκη, Αντωνία
Παινέσης, Γρηγόριος
Δρόσος, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7842
Περίληψη Based on a review of the advertising personalization, emotions and the self-validation hypothesis literature, this thesis investigates the relationship among the personalization status and emotions. The author predicted and found that personalization status in a combination with a specific emotion can influence evaluative judgments by affecting the confidence people have in their thoughts to a persuasive message. Data for this analysis were collected from an experiment. In the study, participants first read a match or mismatched persuasive message. After listing their thoughts about the message, participants were induced to feel happy or sad. As a consequence, the effect of personalization on attitudes was greater for happy than for sad participants.
Βασιζόμενη στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της εξατομικευμένης διαφίμησης, των συναισθημάτων και της θεωρίας του self-validation hypothesis, η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση μεταξύ της εξατομίκευσης και των συναισθημάτων. Η συγγραφέας προέβλεψε και διαπίστωσε ότι η εξατομίκευση σε συνδυασμό με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα μπορεί να επηρεάσει τις κρίσεις επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις σκέψεις τους σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Τα δεδομένα για αυτήν την ανάλυση συλλέχθηκαν ελέγχοντας ένα πείραμα. Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες διάβασαν πρώτα ένα εξατομικευμένο ή μη εξατομικευμένο διαφημιστικό μήνυμα. Αφού απαριθμούσαν τις σκέψεις τους για το μήνυμα, οι συμμετέχοντες αναγκάστηκαν να αισθάνονται χαρούμενοι ή λυπημένοι. Στα αποτελέσματα μεταξύ άλλων, το πείραμα απέδειξε ότι η επίδραση της εξατομίκευσης στις στάσεις ήταν μεγαλύτερη για τους χαρούμενους παρά για τους λυπημένους συμμετέχοντες.
Λέξη κλειδί Προσωποποιημένη διαφήμιση
Attitude
Κοινωνικά δίκτυα
Διαφήμιση
Συμπεριφορά
Emotions
Advertising personalization
Social networks
Advertising
Συναισθήματα
Διαθέσιμο από 2020-05-19 16:06:58
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-05-19 16:06:58
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/