Συλλογές
Τίτλος Η πρόθεση και τα αίτια απόφασης εκπατρισμού των στελεχών των επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος The willingness and the reasons behind the decision of managers
Δημιουργός Κασιδιάρη, Γενοβέφα-Αργυρώ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Παναγιωτοπούλου, Λήδα
Νικολάου, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 181σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7753
Περίληψη The present thesis examines the willingness of executives to expatriates and the reasons behind the decision to undertake an international assignment. In this context, the thesis is divided into two main parts, the bibliographic review and the research. In the first part, the author refers to certain demographics such as gender and race, age, marital status and existence of children as well as the existence of adult relatives outside the spouse / partner living with the executives. She also analyzes the factors of internationalization, the executives’ attitude towards their career development and relocation. Then the host country characteristics, the spouse’s characteristics and the nature/mission of the international assignment arementioned. Finally, the bibliographic review touches upon several corporate policies that are or should be followed in managers’ expatriation. Of course, each of the factors mentioned above is examined in the light of the existence of a relationship between it and the willingness of executives to undertake an international assignment. Regarding the research part, it was attempted to examine the relationship between certain demographics and the willingness to expatriate, the host country characteristics and the willingness to expatriate, the nature/mission of the assignment and the willingness to expatriate, the internationalization and the willingness to expatriate, the spouse’s support and the willingness to expatriate as well as the corporate policies and willingness to expatriate.The thesis concludes with the presentation and discussion of the research results, some suggestions for future research as well as the existing limitations.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την προθυμία των στελεχών να εκπατριστούν και τα αίτια της απόφασης να αναλάβουν μια διεθνή αποστολή. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και το ερευνητικό κομμάτι. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται αναφορά σε ορισμένα δημογραφικά στοιχεία όπως είναι το φύλο και η φυλή, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και η ύπαρξη παιδιών καθώς επίσης και η ύπαρξη ενήλικων συγγενών εκτός του συζύγου/συντρόφου που διαμένουν μαζί με τα στελέχη. Ακόμη αναλύεται ο παράγοντας της διεθνοποίησης, η στάση του στελέχους απέναντι στην επαγγελματική του εξέλιξη και τη μετεγκατάσταση. Έπειτα γίνεται μνεία σταχαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής, τα χαρακτηριστικά του συντρόφου αλλά και στο χαρακτήρα της διεθνούς αποστολής. Τέλος αναφέρεται πληθώρα εταιρικών πολιτικών που ακολουθούνται ή τουλάχιστον θα έπρεπε να ακολουθούνται στις περιπτώσεις εκπατρισμού των στελεχών. Φυσικά κάθε παράγοντας από τους προαναφερθέντες εξετάζεται υπό το πρίσμα της ύπαρξης σχέσης μεταξύ αυτού και της προθυμίας των στελεχών να αναλάβουν μία διεθνή αποστολή. Σε ό,τι αφορά το ερευνητικό κομμάτι, ουσιαστικά επιχειρήθηκε να εξεταστεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ ορισμένων δημογραφικών στοιχείων και της προθυμίας εκπατρισμού των στελεχών, των χαρακτηριστικών της χώρας υποδοχής και της προθυμίας εκπατρισμού των στελεχών, του χαρακτήρα της αποστολής και της προθυμίας εκπατρισμού των στελεχών, της διεθνοποίησης και της προθυμίας εκπατρισμού των στελεχών, της υποστήριξης του συντρόφου και της προθυμίας εκπατρισμού των στελεχών καθώς επίσης και των εταιρικών πολιτικών και της προθυμίας εκπατρισμού των στελεχών. Η παρούσα διπλωματική εργασία κλείνει με την παρουσίαση και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα καθώς επίσης και τους περιορισμούς που υπήρξαν.
Λέξη κλειδί Expatriation
Relocation
Willingness
Ηome- country
Ηost-country
Εκπατριζόμενα στελέχη
Διεθνής αποστολή
Εκπατρισμός
Μετεγκατάσταση
Προθυμία
Χώρα υποδοχής
Χώρα προορισμού
Πατρίδα
Πρόθεση
Expatriates
International assignment
Διαθέσιμο από 2020-03-27 11:50:14
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-03-27 11:50:14
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/