Συλλογές
Τίτλος Ψυχολογικό συμβόλαιο και στάσεις εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος Psychological contract and employees
Δημιουργός Πάτσιου, Αναστασία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Παπαλεξανδρή, Νάνσυ
Νικολάου, Ιωάννης
Νικάνδρου, Ειρήνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7743
Περίληψη Μodern businesses and organizations face many challenges due to changing economic conditions and the introduction of new technologies. Developing a strategy to achieve goals is now substantial for organizations to survive in the modern competitive environment. In this context, great importance is given to the factor of human resources performance. The conclusion of any contract of employment is accompanied by the creation of an unwritten contract, the psychological contract between the employee and the employer. The present study aims to illuminate the concept of psychological contract, especially during a time of economic crisis for Greece, which is obviously related to the beliefs, obligations, expectations or demands of the parties. At the same time, it examines employees' attitudes, namely job satisfaction, affective organizational commitment and intention to quit, and how they are affected by a potential violation of the psychological contract.The methodology followed is secondary research, gathering and evaluating data already gathered in previous research. Questionnaire design and distribution were used as the data collection method, followed by statistical analysis of the results using SPSS.Initially, a bibliographic review will be presented to clarify the concepts and terms being examined as well as their history. Then, the methodology that was used and the statistical analysis will follow. Finally, the discussion and the research limitations and suggestions for future research will be analysed.
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις λόγω των μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών και της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. Η χάραξη στρατηγικής για την επίτευξη στόχων είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τους οργανισμούς, ώστε να επιβιώσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό μεγάλη σημασία δίνεται στον παράγοντα της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε κάθε επιχείρηση. Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός άγραφου συμβολαίου, του ψυχολογικού συμβολαίου, μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να φωτίσει την έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα, το οποίο προφανώς σχετίζεται με τις πεποιθήσεις, τις υποχρεώσεις, τις προσδοκίες ή απαιτήσεις των συμβαλλομένων μερών. Παράλληλα, εξετάζονται οι στάσεις των εργαζομένων και συγκεκριμένα η εργασιακή ικανοποίηση, η συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση και η πρόθεση παραίτησης, και το πώς αυτές επηρεάζονται από την πιθανή παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η δευτερογενής έρευνα, με τη συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί στα πλαίσια προηγούμενης έρευνας. Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η διανομή ερωτηματολογίου και, στη συνέχεια, η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρήση του προγράμματος SPSS.Αρχικά, θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να γίνουν σαφείς οι έννοιες και οι όροι που εξετάζονται, καθώς και η ιστορία τους. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και στη στατιστική ανάλυση. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση των αποτελεσμάτων και αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Λέξη κλειδί Job satisfaction
Intention to quit
Affective organizational commitment
Εργασιακή ικανοποίηση
Psychological contract
Working attitudes
Ψυχολογικό συμβόλαιο
Εργασιακές στάσεις
Πρόθεση παραίτησης
Συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση
Ημερομηνία 31-01-2020
Διαθέσιμο από 2020-03-26 22:54:05
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-03-26 22:54:05
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/