Συλλογές
Τίτλος Marketing Plan 2020 της εταιρείας Γρηγόρης για το υπάρχον δίκτυο καταστημάτων στη Γερμανία
Εναλλακτικός τίτλος Marketing plan for the existing Grigoris branch network in Germany in 2020
Δημιουργός Μήλα, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Λιονάκης, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 99σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7717
Περίληψη The following thesis is about designing an annual marketing plan for the existing Grigoris branch network in Germany in 2020.The aim of the project is to create an efficient marketing program that will lead the company to further consolidate and grow the company in the competitive German market.The marketing plan proposed in the context of this work resulted from an analysis of the internal and external environment of the company and other variables - variables.After analyzing and combining all of the resulting data, an effort is made to determine the most appropriate strategy for the company. In this direction, a corresponding marketing mix is ​​formed to deliver and deliver positive results in 2020.As for the data collection in this particular work, the research method and the primary data collection were not used, as due to the physical distance this was not possible. The data used were secondary and came mainly from the company Grigoris and from reliable online sources. The company, following our scheduled meeting, sent me the sales results as well as an earlier qualitative survey conducted in Berlin.
Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί έχει σαν θέμα το σχεδιασμό ενός ετήσιου marketing plan για το δίκτυο των υφιστάμενων καταστημάτων της εταιρείας Γρηγόρης στην Γερμανία, το έτος 2020.Στόχος της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό πρόγραμμα μάρκετινγκ που θα οδηγήσει την εταιρεία σε περεταίρω εδραίωση και ανάπτυξη της εταιρείας στην ανταγωνιστική αγορά της Γερμανίας. Το πρόγραμμα μάρκετινγκ που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προέκυψε ύστερα από ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας και άλλων παραγόντων – μεταβλητών. Έπειτα της ανάλυσης και του συνδυασμού όλων των στοιχείων που προέκυψαν, γίνεται προσπάθεια προκειμένου να οριστεί η καταλληλότερη στρατηγική για την εταιρεία. Σε αυτή την κατεύθυνση σχηματίζεται αντίστοιχο μείγμα μάρκετινγκ ώστε να υλοποιηθεί και να φέρει θετικά αποτελέσματα μέσα στο 2020. Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων στη συγκεκριμένη εργασία δε χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της έρευνας και η συλλογή πρωτογενών δεδομένων, καθώς λόγω της φυσικής απόστασης κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δευτερογενή και προήλθαν κυρίως από την εταιρεία Γρηγόρης και από έγκυρες διαδικτυακές πηγές. Η εταιρεία, σε συνέχεια της προγραμματισμένης συνάντησής μας, μου έστειλε τα αποτελέσματα πωλήσεων αλλά και μια παλαιότερη ποιοτική έρευνα που είχε διεξαχθεί στο Βερολίνο.
Λέξη κλειδί Γερμανία
Γρηγόρης
Marketing plan
Germany
Gregory
Πλάνο μάρκετινγκ
Διαθέσιμο από 2023-03-22
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-03-22 20:56:29
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/