Συλλογές
Τίτλος Η σύχγρονη εφαρμογή του RFID και η ανάπτυξη του IoT στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας
Εναλλακτικός τίτλος The modern use of RFID technology and the growth of IoT in the field of supply chain
Δημιουργός Παπαμιχαήλ, Ελένη
Συντελεστής Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Κρητικός, Εμμανούλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7508
Περίληψη This thesis consists of two parts, as it includes the part of the internship held at the B / S / H Hellas Group. The research part of the thesis explores the utility and value of modern technologies in the supply chain. In particular, RFID technology and the Internet of Things (IoT) have a positive impact on the supply chain. Emphasis is given on deliveries and in particular the last mile, which can save time and money in business and people's lives through information transmitted to IoT. The advantages of these technologies in the supply chain can also be seen through cases of companies already using it. Ultimately, this explains the purpose of the thesis, which is to document the benefits of these technologies, both in the supply chain, in businesses and the daily activities of people due to modern needs. The remainder of the thesis is covered by the analysis of the internship. More specifically, we analyze the company, the part of my internship and the processes that took place. It is important that the present thesis is the initiative for new studies on this subject, as there is a necessity due to the modern way of life.
Η παρούσα διπλωματική, αποτελείται από δύο μέρη, καθώς περιλαμβάνει και το κομμάτι της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στον όμιλο B/S/H Hellas. Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μελετάται η χρησιμότητα και η αξία των σύγχρονων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία RFID καθώς και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) επηρεάζουν μόνο θετικά την εφοδιαστική αλυσίδα. Δίνεται έμφαση στις παραδόσεις και συγκεκριμένα στο τελευταίο μίλι (last mile), που μέσω της πληροφορίας που διακινείται στο IoT, μπορεί να εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα στις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Τα πλεονεκτήματα αυτών των τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα φαίνονται και μέσα από περιπτώσεις επιχειρήσεων που την χρησιμοποιούν ήδη. Έτσι τελικά εξηγείται και ο στόχος της εργασίας, που είναι να τεκμηριώσει τα οφέλη των τεχνολογιών αυτών στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις επιχειρήσεις αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων λόγω των σύγχρονων αναγκών. Το υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής καλύπτεται με την ανάλυση της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η εταιρία, το τμήμα που έλαβε χώρα η πρακτική άσκηση και οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Είναι σημαντικό η παρούσα εργασία να δώσει έναυσμα για νέες μελέτες πάνω στο αντικείμενο αυτό, αφού φαίνεται πώς υπάρχει ανάγκη λόγω της σύγχρονης καθημερινότητας.
Λέξη κλειδί Last Mile
Τεχνολογία RFID
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Τελευταίο Μίλι
Supply chain
Radio Frequency Identification Technology (RFID)
Internet of Things
Εφοδιαστική αλυσίδα
Διαθέσιμο από 2020-02-02 23:00:17
Ημερομηνία έκδοσης 02/02/2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-02-02 23:00:17
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/