Συλλογές
Τίτλος High performance work systems for an ageing workforce
Εναλλακτικός τίτλος Εργασιακά συστήματα υψηλής απόδοσης για ώριμους εργαζόμενους
Δημιουργός Πάχος, Νικόλαος, Pahos, Nikolaos
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication
Χυτήρης, Λεωνίδας
Παναγιωτοπούλου, Λήδα
Νικάνδρου, Ειρήνη
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος
Νικολάου, Ιωάννης
Βάκολα, Μαρία
Γαλανάκη, Ελεάννα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 282p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7480
Περίληψη Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στα Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης (HPWS) και την απόδοση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς και την εφαρμογή πρακτικών βασισμένων στην ηλικία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα HPWS συνδέονται με την απόδοση μέσω της συναισθηματικής αφοσίωσης και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα από τους νεότερους σε συγκεκριμένους ρόλους της απόδοσης και η ηλικία ρυθμίζει αρνητικά τη σχέση ανάμεσα στα HPWS και συγκεκριμένους ρόλους της απόδοσης. Επιπλέον, σε επίπεδο ομίλου, οι ηλικιακά διαφορετικές ομάδες παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τις ομογενείς ομάδες. Τέλος, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή των πρακτικών που βασίζονται στην ηλικία, στην Ελλάδα.
This thesis examines the association between HPWS and performance at the individual and group levels, as well as the application of age-based practices in Greece. The results indicate that HPWS link with performance through affective commitment and human capital. In addition, older employees perform better than their younger counterparts in specific employee performance roles, and age negatively moderates the association between HPWS and specific performance roles. Moreover, at the group level, age diverse groups perform better than homogenous groups. Finally, there is a lack of awareness regarding the implementation of age-based practices in Greece.
Λέξη κλειδί Ability, Motivation and Opportunity theory (AMO)
Socio-emotional Selectivity theory (SST)
Structural Equation Modeling (SEM)
Information processing
Content analysis
Multilevel modeling
Social exchange theory
Employee performance roles
Affective commitment
Human capital
Ηλικία
Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης
Απόδοση εργαζομένου
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής
Ανάλυση περιεχομένου
Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση
Επεξεργασία πληροφοριών
Age
High Performance Work Systems (HPWS)
Διαθέσιμο από 2023-01-23
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-01-23 15:39:45
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/